Hovedforhandlingen pågikk fra begynnelsen av januar til midten av mars i år.

Etterforskningen avdekket omfattende økonomisk kriminalitet, der regnskapsfirmaet også involverte kundene sine i straffbare handlinger. Blant annet ble det laget fiktive fakturaer for å skjule utroskap.

De to hovedtiltalte i saken hadde sentrale roller i firmaet. I tillegg ble flere av kundene tiltalt. Til sammen var det syv tiltalte.

Det har vært en omfattende etterforskning, og et godt samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Skatteetaten, som i november 2019 inngikk en samarbeidsavtale. Skatteetaten avga flere revisorer som har bidratt sterkt i etterforskningen.

- Skatteetaten anmelder de alvorligste sakene og er opptatt av at våre anmeldelser blir fulgt opp og at grov skattekriminalitet straffeforfølges. Derfor gjør vi det vi kan for å bistå politiet, og er tilfreds med at slike saker blir påtalt og fører til straff, sier skattekrimsjef Erik Nilsen.

I dag falt det dom i saken der flere av de tiltalte ble idømt lange fengselsstraffer. En av de hovedtiltalte ble ilagt en dom på seks års fengsel.

-  Resultatet er i det vesentlige i tråd med påtalemyndighetens påstand. Jeg oppfatter at domstolen i stor grad har sluttet seg til våre anførsler, sier aktor i saken, Johan Løken. – Vi skal nå bruke tid til å sette oss grundigere inn i dommen, som er svært omfattende.