– Den foreløpige gjennomgangen viser at det er bekymringsmeldinger som er sendt via Altinn fra Innlandet politidistrikt som ikke har nådd barnevernet, men vi har funnet ut at det har vært annen kontakt med barnevernet i de aktuelle sakene. Så langt legger vi til grunn at barn som har hatt behov for oppfølging, har fått det, sier påtalesjef Johan Martin Welhaven.

Mottatte oversikter over uåpnede forsendelser mellom Innlandet politidistrikt og kommuner viser at 192 av de 317 har vært mellom politiet og barneverntjenesten.

14 er bekymringsmeldinger etter barnevernsloven og 69 er underretninger om iverksatt etterforskning mot foreldre eller iverksatt etterforskning mot mindreårige person. De øvrige forsendelsene er diverse korrespondanse som oversendelse av kopier, innsynsbegjæringer m.m.

  • Bekymringsmeldinger sendes barnevernet når politiet har gjort observasjoner eller har annen informasjon som vi etter barnevernslover plikter å varsle om. Dette gjelder når politiet har grunn til å tro at et barn for eksempel blir utsatt for grov omsorgssvikt eller mishandling.

 

  • Underretninger er meldinger politiet er pliktig å sende barnevernet med utgangspunkt i konkrete straffesaker, for eksempel lovbrudd begått av barn, straffbare handlinger mot barn eller at omsorgspersoner har status i en straffesak (foreldrevarsel).

 

– Politiet og barnevernet har tett og god dialog med barneverntjenestene i kommunene. Det er mange kontaktpunkter og samarbeidsarenaer. Gjennomgangen av de uåpnede forsendelsene via Altinn har forsterket dette inntrykket, sier Welhaven.

Han legger til at når det oppstår saker av alvorlig eller akutt karakter, har politiet tett dialog med barnevernet for å ivareta barnets beste, og at i akutte saker kommer dokumentasjon og de formelle brevene i etterkant.

– Problemene med bruk av Altinn kan ha medført forsinkelser i informasjonsflyten. Men vi har så langt ikke kommet over informasjon som tilsier at noen barn har lidd noen overlast som følge av det, sier Welhaven.

 

 

 

Bekymringsmeldinger fordelt på kommuner

Kommune

Antall

Åsnes og Grue

2

Hamar

2

Midt-Gudbrandsdalen (merk: meldinger fra kommune til politiet)

3

Gran /Hadeland

2

Gjøvik

1

Ringsaker

5

Totalt 7 kommuner

14

 

Tallene er basert på foreløpige undersøkelser i vårt distrikt. Vi jobber fremdeles med kvalitetssikring av tallene, så det kan være disse vil endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om hva som ligger i de ulike meldingene. Det kan også være at noen meldinger har gått til flere distrikt, og at det derfor vil være noen justeringer som må gjøres i forhold til dette. Når tallene er ferdig kvalitetssikret vil vi rapportere disse til Politidirektoratet (POD). POD vil offentliggjøre den nasjonale statistikken når tall fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.

 

Mediekontakt:

Påtalesjef Johan Martin Welhaven er tilgjengelig for mediene på telefon 488 86 890 fra klokken 12.00 til klokken 13.00.

  • Altinn-saken