I to av sakene hadde barnevernet ikke mottatt og åpnet meldingene. Barnevernet var likevel kjent med hendelsene og de involverte barna gjennom annen informasjon og varsling.

I den tredje saken ble meldingene sendt til fire kommuner fordi det var uklart hvilke kommuner barna oppholdt seg i. To av kommunene har mottatt og åpnet meldingene, og disse meldingene omhandler alle de fem barna.

Dette innebærer at alle barna som er omhandlet i bekymringsmeldingene fra Sør-Øst politidistrikt var kjent for barnevernet fra før eller ble kjent av barnevernet som følge av varslingene i Altinn eller på annen måte. 

- Vi ser likevel behov for ytterligere å innskjerpe våre rutiner når det gjelder vår dialog med kommunene, sier leder av påtale i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen.

De 13 sakene som er omhandlet foran gjelder bekymringsmeldinger. I tillegg kommer et relativt stort antall saker hvor det er sendt underretninger om iverksatt etterforskning. For hele Sør-Øst politidistrikt gjelder at vi nå har sendt fysiske brev i samtlige saker hvor det enten er sendt bekymringsmelding eller underretning om iverksatt etterforskning. Totalt er det sendt brev i mer enn 30 saker, som kommer i tillegg til de 13 bekymringsmeldingene.

Politidirektoratet vil offentliggjøre den nasjonale statistikken når tall fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.

  • Altinn-saken