Etter at det ble avdekket at meldinger fra politiet til barnevernet i Altinn i flere tilfeller ikke har blitt åpnet av mottaker, har det oppstått usikkerhet om bekymringsmeldinger fra politiet er fanget opp. Politidistriktene har de siste ukene derfor gjennomgått all tilgjengelig dokumentasjon for å se om det har vært annen dialog med barnevernet i disse sakene.

– Siden vi ble gjort kjent med saken har det vært jobbet iherdig med å ettergå hver eneste forsendelse som ikke er åpnet. Gjennomgangen viser at 97 prosent av barn som er omhandlet i de uåpnede bekymringsmeldingene som ble sendt via Altinn er kjent av barnevernet, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Samtidig viser gjennomgangen at det er fire bekymringsmeldinger som omhandler åtte barn, som ikke har nådd fram.

– Det er alvorlig. Gjeldende rutine er at bekymringsmeldinger skal sendes som brev til kommunene. I disse sakene er ikke politiets rutine fulgt, og det er beklagelig, sier Vandvik.

De berørte politidistriktene har nå fulgt opp sakene i dialog med kommune og barnevern.

Stanset praksis

Politidirektoratet stanset umiddelbart all bruk av Altinn for digitale oversendelser av bekymringsmeldinger til barnevernet. Videre er det tatt grep for å sikre at fremtidige oversendelser blir håndtert i tråd med gjeldende rutiner.

– Politidirektoratet fortsetter å følge opp saken videre i tett dialog med politidistriktene, Digitaliseringsdirektoratet og KS, sier Vandvik.

Et fåtall av bekymringsmeldingene er sendt via Altinn

I perioden 2019 til 2023 er det om lag 11 400 meldinger som er merket som bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernstjenestene i kommunene. De aller fleste av disse ble sendt pr brev i henhold til politiets rutine. I perioden 2018 til 2023 ble 172 bekymringsmeldinger sendt via Altinn, men ikke åpnet av mottaker, eller åpnet for sent. Av disse 172 bekymringsmeldingene var 168 av sakene likevel kjent for barnevernet. Fire av sakene, som omhandler åtte barn, var ikke kjent for barnevernet.

– Selv om det kun er et fåtall bekymringsmeldinger som er sendt via Altinn som barnevernet ikke er kjent med, er èn sak en sak for mye. Særlig når det gjelder sårbare barn er det viktig at varsling skjer korrekt og når frem til barnevernet. Oppfølgingen av saken og ivaretakelse av rutiner vil ha høy prioritet fremover, kommenterer Vandvik.

Avdekket flere problemstillinger

Bekymringsmeldinger sendes til barnevernet når politiet sitter på informasjon som politiet etter barnevernsloven plikter å varsle om. Arbeidet med å gjennomgå oversendelsene har reist enkelte juridiske problemstillinger rundt vilkårene for deling av taushetsbelagte opplysninger til barnevernet.

– Gjennomgangen har avdekket et behov for å se nærmere på politiets adgang til å dele taushetsbelagt informasjon utover det som er hjemlet i barnevernsloven. Dette er problemstillinger vi vil se nærmere på i tiden fremover, forklarer Vandvik.

Agder

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 1
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 1
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Finnmark

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 0
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 0
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Innlandet

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 13
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 14
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Møre og Romsdal

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 2
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 2
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Nordland

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 31
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 45
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Oslo

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 10
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 15
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 1

 Sør-Vest

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 14
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 23
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Sør-Øst

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 13
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 25
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Troms

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 8
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 18
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 7

Trøndelag:

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 14
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 29
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Vest

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 14
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 25
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Øst

 • Antall uåpnede bekymringsmeldinger: 52
 • Antall barn omhandlet i bekymringsmeldingene: 82
 • Antall barn som ikke er kjent av barnevernet: 0

Om saken

 • I perioden 2019 til 2023 er det sendt om lag 11 400 meldinger som er merke som bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernstjenestene i kommunene.
 • I perioden 2018 til 2023 ble 172 bekymringsmeldinger sendt via Altinn, men ikke åpnet eller åpnet for sent.
 • Av disse 172 bekymringsmeldingene var 168 av sakene likevel kjent for barnevernet.
 • Fire bekymringsmeldinger som gjaldt åtte barn var ikke kjent for barnevernet i barnas hjemkommuner før avviket ble oppdaget.
 • Politiet har sendt varsling til kommunene via den offentlige digitale løsningen som alle kommuner er tilknyttet. Altinn genererer en automatisk varsling til e-post og SMS om at brukeren har mottatt en melding fra politiet.

Tallene er basert på undersøkelser i politidistriktene som er rapportert inn til POD. Det gjøres oppmerksom på at tallene kan variere fra distriktenes tidligere kommuniserte tall, da ytterligere undersøkelser er gjort både lokalt og nasjonalt den siste tiden.

 • Altinn-saken