I én sak har vi ikke funnet at det har vært kontakt mellom barnevernet og politiet. Saken dreier seg om mindre alvorlig straffbart forhold. Meldingene som inneholder bekymringer og som ikke har vært åpnet i Altinn, har blitt formidlet til barnevernstjenestene på nytt. Politiet har også sørget for at meldingene er bekreftet mottatt.

Oslo politidistrikt har inntil videre stanset bruk av Altinn for oversendelse av bekymringsmeldinger til barnevernstjenestene. Det ble gjort umiddelbart etter at vi ble kjent med at det nasjonalt var oppdaget at det var sendt bekymringsmeldinger i Altinn til barnevernstjenestene.

–Vi har gått grundig gjennom meldingene for å forsikre oss om at bekymringene er mottatt og er kjent for barnevernet, sier fungerende politimester, Cecilie Lilaas-Skari.

– I de mest alvorlige sakene har politiet tett og løpende dialog med barnevernstjenestene og følger opp sakene videre i det forebyggende sporet, sier hun. – Oslo kommunes barnevernsvakt, som er barnevernstjenestens akuttberedskap på kveldstid og i helger, holder til på politihuset Grønland. Vi har tett og god kontakt i de akutte sakene der barn er involvert, sier Lilaas-Skari.

Meldingene som er funnet uåpnet i Altinn hos barnevernstjenestene i Oslo kommune er fra perioden 2021 – 2023. Oslo politidistrikt er i dialog med Oslo kommune og gjennomgår våre lister opp mot oversikter de har utarbeidet. Oversiktene inneholder saker de ikke lenger får åpnet i Altinn.  Arbeidet gjøres for å sikre at alle meldingene til barnevernet blir fanget opp og oversendt på nytt, ikke bare bekymringsmeldingene.

– Politiet har et godt samarbeid og dialog med barnevernstjenestene i vårt distrikt. Vi jobber tett sammen for barnas beste og for at barn som trenger oppfølging får den nødvendige hjelpen, understreker Cecilie Lilaas-Skari, fungerende politimester i Oslo politidistrikt.

– Gjennomgangen av de uåpnede forsendelsene via Altinn har også forsterket inntrykket av at det er mange kontaktpunkter og samarbeidsarenaer mellom politiet og kommunene.

Det jobbes fremdeles med kvalitetssikring av tallene. 

Oslo politidistrikt har denne uken rapportert våre tall til Politidirektoratet (POD) som vil offentliggjøre en nasjonal oversikt når informasjon fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.

Fakta:

  • Bekymringsmeldinger sendes barnevernet når politiet har gjort observasjoner eller har annen informasjon som vi etter barnevernslover plikter å varsle om. Dette gjelder når politiet har grunn til å tro at et barn for eksempel blir utsatt for grov omsorgssvikt eller mishandling.
  • Underretninger er meldinger politiet er pliktig å sende barnevernet med utgangspunkt i konkrete straffesaker, for eksempel lovbrudd begått av barn, straffbare handlinger mot barn eller at omsorgspersoner har status i en straffesak (foreldrevarsel).
  • Altinn-saken