− Ekstremværet har fått store konsekvenser flere steder i landet, situasjonen er alvorlig og under stadig utvikling. Politiet har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap, og vi forbereder oss på å opprettholde og forsterke en ekstraordinær innsats i tiden fremover, kommenterer fungerende politidirektør Håkon Skulstad.

Forsterker nasjonal kriseledelse

Politidirektoratets rolle er å ivareta kriseledelse på nasjonalt nivå i politiet. Dette innebærer blant annet å sikre nødvendig samordning og prioritering av politiets innsats dersom det oppstår situasjoner som utfordrer kapasitet eller kompetanse i ett eller flere politidistrikter.

− Situasjonen utvikler seg raskt, noe som gjør det viktig å legge til rette for tett og god dialog mellom politidistriktene og relevante samvirkeaktører. En stabsorganisering bidrar til å styrke politiets samlede evne til koordinert og effektiv innsats både alene og i samarbeid med andre aktører, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet.

Sikre felles situasjonsforståelse

Politidirektoratet mottar jevnlig situasjonsoppdateringer fra politidistriktene som er involvert i håndteringen av ekstremværet. Dette er et viktig bidrag for å sikre felles situasjonsforståelse på tvers av berørte politidistrikt og i dialog med relevante samvirkeaktører.

− Status per nå er at politidistriktene har kapasitet til å håndtere hendelsene som har oppstått som følge av ekstremværet, men vi må forberede oss på at det kan oppstå alvorlige situasjoner som kan kreve forsterket innsats flere steder i landet, forklarer Aune.

I tillegg til politiets egne ressurser bistår mannskaper fra Heimevernet til å sikre utsatte områder, og Forsvaret støtter med helikopterkapasitet som kan bidra med evakuering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har stilt flere helikoptre til disposisjon som kan bistå nødetatene i det videre arbeidet.

Koordinert innsats

Politidirektoratet har løpende og tett kontakt med berørte politidistrikt for å koordinere innsatsen dersom flere politidistrikt har behov for bistand i tilknytning til ekstraordinære hendelser som følge av ekstremværet.

− Dette innebærer blant annet å avklare løpende ressursbehov for å koordinere og dra veksler på politiets og samfunnets samlede beredskapsressurser og bidra til at alle tilgjengelige ressurser samhandler effektivt i en ekstraordinær situasjon som er under stadig utvikling, forklarer Aune.

Styrket tverrsektorielt samarbeid

Politidirektoratet bidrar med å sikre tverrsektorielt samarbeid og til å dele felles situasjonsforståelse fra politiet med relevante samvirkeaktører. Det er blant annet etablert tett dialog mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen (HRS) og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

− Politidirektoratet skal ivareta nødvendig koordinering med andre relevante etater, og har et særskilt ansvar for at Justis- og beredskapsdepartementet holdes oppdatert om utviklingen i situasjonen, avslutter Aune.