− Norsk politi er blitt styrket over tid, men fremover står samfunnet overfor alvorlige utfordringer som krever en mer helhetlig og langsiktig tilnærming til den videre utviklingen av politiet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

En del av totalforsvaret

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er varig endret, og politiet har måtte tilpasse seg et skjerpet trusselbilde med økt beredskap. Dette er kun av flere drivkrefter som påvirker den videre utvikling av politiet.

− Arbeidet med samfunnssikkerhet favner bredt, og politiet har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap. Flere kriser de siste årene har med full tyngde vist hvordan politiets rolle henger sammen med beredskapen i Norge, understreker Bjørnland.

Ønsker et totalforsvarsforlik

Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen peker begge på behovet for en betydelig styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Begge rapportene treffer politiet sitt ansvarsområde.

− Trygghet for innbyggerne er kjernen i politiets samfunnsoppdrag. Skal samfunnet styrke sin samlede beredskap, må politiet være en del av løsningen. Det er behov for et felles løft på tvers av militær og sivil sektor for å evne å prioritere den langsiktige styrkingen som er nødvendig i årene som kommer, fastslår Bjørnland.

Politidirektøren har en klar oppfordring til politiske beslutningstakere:

− Når regjering og Stortinget skal behandle kommisjonsrapportene ønsker jeg å ta til ordet for et bredt totalforsvarsforlik som favner både den militære og sivile beredskapen i landet, sier Bjørnland.

Behov for langtidsplanlegging

Fremover er det viktig å ha en mer langsiktig og helhetlig tilnærming til den videre utviklingen av politiet.

− Det er behov for et felles løft på tvers av militær og sivil sektor for å evne å prioritere den langsiktige styrkingen som er nødvendig i årene som kommer, fortsetter Bjørnland.

Politidirektøren mener bakteppet som beskrives i kommisjonsrapportene forsterker behovet for bedre langtidsplanlegging i politiet.

− Det er et alvor i begge kommisjonsrapportene som får konsekvenser for den videre utviklingen av politiet. Det krever forutsigbarhet og langsiktige prioriteringer i årene som kommer, hvor politiet bør inngå som en del av en helhetlig satsning på totalforsvaret, avslutter Bjørnland.