Rapporten bærer tittelen"Årsaker og skyld: Dødsulykker i trafikken 2022" .

Her er hovedfunnene:

  • Uoppmerksomhet og førerfeil var de to hovedårsakene som førte til flest dødsulykker i 2022, med henholdsvis 22 % og 15 % av ulykkene.
  • I 30 % av dødsulykkene fant vi at for høy hastighet, ruspåvirkning eller annen form for risikoatferd, var hovedårsaken.
  • I 59 % av ulykkene hadde den avdøde mest skyld i at ulykken inntraff, mens for 35 % av ulykkene hadde den overlevende mest skyld.
  • Aldersgruppen 75 år+ utgjorde en særlig stor andel av de drepte og av dem som forårsaket ulykken, særlig sett hen til den andelen de utgjør av trafikken.
  • Menn hadde skyld i 89 % av dødsulykkene.
  • 49 % av dødsulykkene skjedde i 80-sone.

Formålet med undersøkelsen har vært å finne hovedårsakene til dødsulykkene. Disse kan danne et kunnskapsgrunnlag for politiets kontrollprioriteringer og andre forebyggende tiltak i årene fremover.

- Vi ser med bekymring på at det er uoppmerksomhet som er den klart viktigste årsaken til dødsulykker i trafikken, sier UP-sjef Knut Smedsrud.  

Rapporten viser også en særlig økning av omkomne blant eldre trafikanter i 2022. Dette er noe Utrykningspolitiet vil følge særlig med på fremover.

- Vi skal være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner fra denne undersøkelsen, men vi vil fortsette å gjennomføre den årlig for å få et eget perspektiv på de alvorlige ulykkene, sier Smedsrud.

Statens vegvesen (SVV) utarbeider sin ulykkesanalyserapport (UAG) hvert år. Denne tar for seg dødsulykkene i trafikken og medvirkende faktorer til at ulykkene skjedde. Årets rapport, som omhandler fjorårets dødsulykker, publiseres om en måneds tid.