Roger Bjerke, avdelingsdirektør for Styringsavdelingen i POD
Roger Bjerke, avdelingsdirektør for Styringsavdelingen i POD

-Vi er fornøyde med at regjeringen prioriterer overgrep mot barn og økonomisk kriminalitet i sitt forslag til budsjett for neste år. Dette er alvorlige og prioriterte kriminalitetsområder hvor politiet har behov for mer kapasitet, kompetanse og ressurser, kommenterer Roger Bjerke, avdelingsdirektør for Styringsavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Selv om mange av satsingene som foreslås er viktige, er POD opptatt av at en styrking av politiet bør prioriteres inn mot de største utfordringene samfunnet står overfor.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen med krig i Europa, et skjerpet trusselbilde og behov for økt beredskap mot alvorlige samfunnstrusler, har ført til at politiet har måttet tilpasse sin virksomhet. Kombinert med behovet for økt innsats mot alvorlig og grensekryssende organisert kriminalitet, gjeng- og digital kriminalitet, utgjør dette et utfordrende landskap for politiet å manøvrere i. I tillegg har etaten et behov for å sette fart innen digitalisering for å kunne svare mer effektivt og bedre på samfunnsoppdraget.

– Vi opplever at forslaget til statsbudsjett kun delvis møter de utfordringene politiet står overfor i løsningen av samfunnsoppdraget. Gitt de alvorlige utfordringene samfunnet står overfor på både kort og lang sikt, har politiet behov for handlingsrom innenfor rammene og en langtidsplan for å kunne sikre at politiets oppdrag løses på best mulig måte, kommenterer Bjerke. 

Behov for å modernisere politiets IT-løsninger

Regjeringen foreslår en ettårig satsing på 35,5 millioner til å sikre stabil og sikker drift av IT-infrastruktur. Bjerke peker på at politiet har store utfordringer når det gjelder modernisering av IT-løsninger som det ikke tas høyde for i tilstrekkelig grad i dette forslaget til budsjett.

– Vi har behov for å modernisere våre IT-løsninger for å kunne øke sikkerheten, og gjøre systemene mer stabile og mindre sårbare for angrep. Politiet trenger å modernisere våre løsninger for å gi innbyggerne bedre digitale polititjenester, og medarbeiderne teknologi som de trenger for å løse oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. En modernisering er også nødvendig for å kunne ta i bruk ny teknologi og fase ut ressursbruk på gammel. Lykkes vi ikke med dette, vil vi måtte bruke mer og mer ressurser av budsjettet til å holde liv i gammel og sårbar teknologi. Budsjettforslaget som nå foreligger, innebærer at store deler av dette viktige utviklingsarbeidet settes på vent. Det er uheldig, sier Bjerke.

Trenger mer penger til gjeng og organisert kriminalitet

Regjeringen foreslår 15 millioner til målrettet innsats mot kriminelle gjenger i Oslo. Pengene kommer godt med, men er ikke tilstrekkelig gitt det utfordringsbildet vi står overfor.

– Utfordringene vi står overfor fordrer antakelig en større satsning over tid. Man må tenke fra A til Å, fra rekruttering på gata til bakmannsvirksomhet og etterforsking mot dem. Det klarer ikke politiet løse med 15 millioner i Oslo. Denne kriminalitetstypen treffer også Kripos, Økokrim og flere andre politidistrikt enn kun Oslo, sier Bjerke.

Bemanning

Regjeringen foreslår midler til bemanning på nye tjenestesteder, i tilknytning til gjengkriminalitet og til etterforskere. Til tross for dette, vil etaten i 2024 ha et lavere bemanningsnivå for politistillinger enn det som har vært tilfellet de siste årene.

– Dette skyldes blant annet at det ikke lenger er et like stort behov for midlertidige stillinger som ble opprettet i forbindelse med koronapandemien og krigen i Ukraina. Det har ført til en naturlig avvikling av mange av disse midlertidige stillingene, forklarer Bjerke.

Politiet skal fremdeles registrere asylsøkere fra Ukraina. Regjeringen foreslår å bevilge 147,6 millioner til denne oppgaven neste år. Summen er lavere enn det prognosene for ankomster krever, og også betraktelig lavere enn tidligere års bevilgninger til tross for et jevnt ankomstnivå.

– Summen som foreslås vil ikke dekke det behovet som de nåværende prognosene tilsier. Det skaper en utfordrende situasjon som potensielt kan ha konsekvenser for bemanning og måloppnåelse på andre områder, kommenterer Bjerke.

Nye tjenestesteder og passkontor

Regjeringen foreslår å bruke 35,5 millioner på å opprette nye tjenestesteder i 2024. I tillegg skal antall steder hvor det er mulig å skaffe seg pass og ID-kort økes med 14. Dette er en del av regjeringens lokalpolitiplan.

Gebyr for pass økes med 150 kr for voksne og 90 kroner for barn. Gebyr for nødpass økes med 200 kroner. Økningen skal dekke kostnaden som etableringen av de 14 nye passkontorene vil føre med seg.

Politidirektoratet vil nå gå nærmere inn i budsjettforslaget.

Saken vil oppdateres i løpet av dagen med en oversikt over samtlige satsinger på politiet.