Oppdatering sendt ut 07.02.24, kl 09:45:

Oppdatering om bustadbrannen i Valldalsvegen: Obduksjonsrapporten er klar

Politiet har no motteke den endelege obduksjonsrapporten etter brannen i Valldalsvegen 10. desember.

Av den går det fram at kvinna truleg døde av ei blandingsforgifting med etanol og sentralt dempande medikament. Det har ikkje vore mogleg å fastslå nøyaktig dødstidspunkt, men funn tyder på at ho var død før brannen byrja.

Mistankegrunnlaget for drap er etter dette svekka. Mistankegrunnlaget når det gjeld brot på straffelova sin paragraf § 356 jf. 355 (for å aktlaust ha forårsaka brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv) er uendra, og brannårsaka er enno ikkje stadfesta.

Politiet kan stadfeste at den sikta var under etterforsking for mishandling i nære relasjonar av fornærma då brannen oppstod, etter ei valdshending i mars 2023. Det var politiet som oppretta saka mot mannen etter denne hendinga. I samband med dette fekk kvinna tilbod om fleire vernetiltak, som ho ikkje ville ta imot. Då kvinna døde budde ho i Ålesund, og der hadde ho budd sidan sommaren same år. Etterforskinga tyder på at kvinna kom til Valldalsvegen frivillig nokre dagar før bustaden brann.

– Etterforskinga av sakene held fram, fortel påtaleansvarleg Maria Vike Nørve.

Mannen som er sikta i saka vert lauslatt frå varetekt i dag. Politiet meiner at det ikkje lenger er fare for at sikta vil øydelegge bevis i saka.

 

Ber om tips

Politiet ønsker å kome i kontakt med eit mogleg vitne. Eit vitne politiet har snakka med har observert ein bil som skal ha stått parkert langs fylkesveg 63 ved åstaden litt etter klokka 18:00 same kveld som brannen. Det skal vere snakk om ein eldre, lav bil, som er lys av farge. Vi ber eigar/førar av køyretøyet, eller andre som har sett bilen, eller har andre tips i saka om å kontakte politiet på 02800 eller her: https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet.

 

Dei pårørande er orientert om detaljane i denne pressemeldinga.

Politiinspektør og påtaleansvarleg Maria Vike Nørve kan siterast.

Forsvarar for sikta er Reidar Andresen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering sendt ut 19.12.23, kl 10:00:

Bustadbrannen i Valldalsvegen: Oppdatering i saka

Identiteten til den omkomne kvinna er no stadfesta. Siktinga mot mannen er endra.

Den omkomne er identifisert som kvinna i 40-åra som blei meldt sakna i samband med brannen. Kvinna var busett i Ålesund og var tidlegare sambuar med mannen i 60-åra som er sikta i saka. Dei pårørande er orientert.

 

Siktinga mot mannen er endra

Siktinga mot mannen er utvida til å også omfatte straffelova § 275 drap.

– Det er ei samla bevisvurdering, blant anna innhaldet i førebels obduksjonsrapport, som ligg til grunn for at siktinga er endra. Av omsyn til etterforskinga vil politiet ikkje gå nærare inn i bevismaterialet på noverande tidspunkt, seier påtaleansvarleg i saka, Maria Vike Nørve.

Den sikta sit i varetekt og har enno ikkje forklart seg i saka. Oppstart av avhøyr, som var planlagd til måndag 18. desember, er utsett på ubestemt tid grunna tilstanden hans.

 

Politiinspektør og påtaleansvarleg Maria Vike Nørve kan siterast.

Forsvarar for sikta er Reidar Andresen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering sendt ut 12.12.23, kl 15:45:

Bustadbrannen i Valldalsvegen: Oppdatering i saka

Politiet har fått medhald i krav om fengsling.

Politiet har fått medhald i sitt krav om fengsling av den sikta fram til 27. desember, med brev- og besøksforbod. Politiet har også fått medhald i sitt krav om forbod mot offentleg gjengiving av avgjerda, grunna etterforskingsomsyn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppdatering sendt ut 14.12.23, kl 15:35:

Bustadbrannen i Valldalsvegen: Oppdatering i saka

Planlegg avhøyr av sikta måndag 18. desember. Identiteten til den omkomne er ikkje endeleg stadfesta.

Politiet har motteke førebels obduksjonsrapport, men identiteten til den omkomne er enno ikkje stadfesta. Utover dette vil politiet ikkje gi opplysingar om innhaldet i rapporten på noverande tidspunkt grunna etterforskingsomsyn.

Siktinga er uendra

Avhøyr av den sikta har ikkje blitt gjennomført grunna hans tilstand. Oppstart av avhøyr er planlagt til måndag 18. desember. Siktinga er per no uendra.

 

Politiinspektør og påtaleansvarleg Maria Vike Nørve kan siterast.

Forsvarar for sikta er Reidar Andresen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering sendt ut 11.12.23, kl 18:25:

Blir truleg framstilt for fengsling

Mannen i 60-åra, som er sikta i saka, vil truleg bli framstilt for fengsling i morgon tysdag den 12. desember i Møre og Romsdal tingrett, rettstad Ålesund.

 

Politiinspektør Yngve Skovly kan siterast.

Forsvarer for sikta er Reidar Andresen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering sendt ut 11.12.23, kl 16:32:

Ein person er funnen omkomen

Vedkommande vil bli sendt til Trondheim for obduksjon og identifisering.

Mannen i 60-åra som er pågripen i samband med brannen er no i avhøyr. Han er sikta for å ha forårsaka brann som lett kan føre til tap av menneskeliv.

Den avdøde vil bli obdusert for å klarlegge dødsårsaka. Personen er ikkje identifisert, men politiet har likevel grunn til å tru at den omkomne er ei kvinne som er sakna, og som har ein relasjon til den sikta i saka.

 

Politiinspektør Yngve Skovly kan siterast.

Forsvarer for sikta er Reidar Andresen.

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding sendt ut 11.12.23, kl 15:15:

Oppdatering: Bustadbrann i Valldalsvegen

Ein mann i 60-åra er sikta i saka.

Kl. 20:20 den 10. desember fekk politiet melding om ein bustadbrann i Valldalsvegen i Fjord kommune. Huset blei overtent og er no nedbrunne. Ein mann i 60-åra, eigaren av bustaden, kom seg ut og er uskadd. Han blei frakta til Ålesund politistasjon og er pågripen og sikta for straffelovens § 356 jfr. 355 for å ha framkalla fare for allmennheten.

Vi kan på noverande tidspunkt ikkje seie noko om kva som kan vere årsaka for brannen. Politiet held fram med kriminaltekniske undersøkingar, men grunna utfordrande tilstandar på åstaden er det forventa at dette vil ta tid.

 

Den sikta vil bli avhøyrt i ettermiddag. Saka blir oppdatert.

Politiinspektør Yngve Skovly kan siterast.