Utrykningspolitiet har, på oppdrag fra POD, samlet den mest relevante trafikkinformasjonen fra 2022 i utgivelsen av politiets tilstandsanalyse for trafikksikkerhetsarbeid.

- Trafikantenes mindre gode valg er ofte medvirkende årsaker til dødsulykkene. Manglende oppmerksomhet, førerdyktighet, overdreven tro på egne ferdigheter, fart og rus gjentar seg som faktorer som må adresseres, sier UP-sjef Knut Smedsrud.

Fortsatt er det hastighetsovertredelser, ruspåvirket kjøring og uoppmerksomhet som dominerer foranledningen til alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde. 

Det er analyseavdellingen i strategisk stab som har utarbeidet rapporten, som også i år kun er tilgjengelig som PDF. 

Her er noen relevante tall fra analysen: 

  • Høy fart var en medvirkende faktor i 29 % av dødsulykkene.
  • I 20 % av dødsulykkene var ruspåvirkning en medvirkende
    faktor til at ulykken skjedde.
  • Mulig distraksjon på grunn av bruk av mobiltelefon er påpekt i fem dødsulykker.
  • Tretthet er vurdert å ha vært en medvirkende faktor i 14 ulykker.
  • 28 % av de 64 personene som omkom i bil, tungbil og buss brukte ikke bilbelte eller brukte det feil.
  • I følge UPs analyse av dødsulykkene var risikoadferd hovedårsaken til 14 dødsulykker med 16 drepte. 
  • Personer i aldersgruppen 55+ utgjorde 42 % av de drepte og hardt skadde.
  • 18-åringene var hyppigst involvert i alvorlige trafikkulykker.