Hallvard Holm Brenna, fungerende avdelingsdirektør for Styringsavdelingen i Politidirektoratet

Politiet fikk 734 millioner for å dekke det høye kostnadsnivået i 2023. Pengene skulle bidra til at etaten fikk en positiv utgang på 2023, og unngikk å dra med seg et overforbruk inn i det nye året.

I supplerende tildelingsbrev er det gitt ytterligere føringer som ligger til grunne for fordelingen som nå gjøres. Slik fordeles pengene:

  • Politidistriktene: 614 millioner
  • Særorgan: 44 millioner
  • Gjenstående ufordelte midler: 76 millioner

– Med denne fordelingen dekker vi den ekstraordinære kostnadsøkningen i politidistrikt og særorgan og bedrer rammevilkårene slik at politiet kan løse sitt samfunnsoppdrag. Når det er sagt, så måtte mange enheter redusere sin aktivitet og bemanning i fjor. Vi har ingen grunn til å tro at situasjonen vil forbedres nevneverdig i inneværende år. Politiets budsjetter for 2024 vil fremdeles oppleves som stramme, kommenterer fungerende avdelingsdirektør Hallvard Holm Brenna i Styringsavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Uforutsette kostnader påvirker fordelingen

På tampen av fjoråret fikk politiet en uforutsett økning i pensjonsutgifter. Økningen tilsvarte om lag 200 millioner kroner. Dette har ført til endringer i forventet årsresultat for 2023. Økningen i pensjonsnivå legger beslag på en betydelig del av ekstrabevilgningene i nysalderingen og påvirker budsjettene fremover.

– POD utreder hva som er årsaken til den ekstraordinært høye veksten i pensjonskostnader. I tillegg vil vi ha dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan de økte pensjonskostnadene påvirker handlingsrommet i etatens budsjetter, sier Brenna.

Fortsatt utfordrende IT-situasjon

De økte pensjonskostnadene gjør at politiet ikke klarer å løse utfordringene knyttet til finansiering av etatens IT-virksomhet. Selv om 76 millioner kroner holdes tilbake til senere fordeling, vil dette ikke være nok til å dekke merforbruket på sikker og stabil IT-drift i 2023.

– Politiet står overfor en krevende situasjon på IT-siden, og prioriterer hardt for å tilpasse aktiviteten til den situasjonen vi står i. POD jobber videre med fordelingen av budsjettet for 2024, og utforsker alle muligheter for å kunne dekke inn kostnadene for å ivareta sikker og stabil IT-drift dette året. Det er en utfordrende situasjon vi står overfor, kommenterer Brenna.

Fordeling pr enhet (tall i tusen)

PHS: 3 753

Grensekommisæren: 8

Politiets IT-enhet: 0

Politiets fellestjenester: 0

Oslo politidistrikt: 192 531

Øst politidistrikt: 122 016

Innlandet politidistrikt: 24 658

Sør-Øst politidistrikt: 68 726

Agder politidistrikt: 31 100

Sør-Vest politidistrikt: 51 108

Vest politidistrikt: 79 764

Møre og Romsdal politidistrikt: 2 155

Trøndelag politidistrikt: 28 332

Nordland politidistrikt: 8 438

Troms politidistrikt: 4 934

Finnmark politidistrikt: 137

Utrykningspolitiet: 5 253

Kripos: 24 521

Økokrim: 0

Politiets utlendingsenhet: 10 048