FOREBYGGENDE TILTAK: Økt uttransport av personer uten lovlig opphold bidrar til å forebygge samfunnssikkerheten.
FOREBYGGENDE TILTAK: Økt uttransport av personer uten lovlig opphold bidrar til å forebygge samfunnssikkerheten.

Dette er en økning på 46 personer i den sistnevnte kategorien, sammenlignet med tallene for 2022 da politiet gjennomførte totalt 2 695 uttransporteringer. 

— Det er positivt at politiet har klart å uttransportere flere i fjor enn i 2022 av dem som var tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen. 

Han påpeker at bak flere av returene ligger det et krevende ID-arbeid, dels fordi mange velger å ikke samarbeide med politiet om ID-avklaring, og dels fordi flere oppholder seg på ukjent adresse. 

— Økt uttransport av personer uten lovlig opphold bidrar til å forebygge samfunnssikkerheten, forklarer Olafsen.  

Årsstatistikken for uttransporteringer i 2023

Dobling av Dublin-returer

I fjor ble det gjennomført retur av 664 personer innenfor sakskategorien Dublin/trygt tredjeland* (se forklaring nedenfor), som er en sterk økning fra 366 personer i 2022.

— Antall returer innenfor denne sakskategorien har nesten doblet seg i løpet av ett år. Dette skyldes hovedsakelig uttransport av ukrainere med oppholdstillatelse i andre europeiske land. Ukrainere som ble uttransportert i løpet av 2023 utgjør omtrent en tredjedel av alle uttransporter i denne sakskategorien dette året, forklarer Olafsen. 

Ifølge ham gjorde økningen seg synlig allerede fra høsten 2022 og fortsatte gjennom fjoråret.

Retur av straffede

Politiet tvangsreturnerte i fjor 641 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner mot 640 i 2022. Dette utgjør 28 prosent av alle returer i 2023 mot 24 prosent i 2022.   

— Retur av utlendinger ilagt straffereaksjon er et effektivt kriminalitetsforebyggende tiltak, og har hatt høy prioritet i 2023, sier Olafsen. 

Han påpeker at politiet er opptatt av å sikre at utlendinger innsatt i norske fengsler blir uttransportert ved endt soning, dersom det foreligger et returvedtak og identiteten er avklart.

Uttransporteringer

------------------------

* Sakskategori Dublin/trygt tredjeland omfatter hovedsakelig asylsøkere som blir uttransportert til et annet europeisk land som følge av at søknaden ikke blir realitetsbehandlet i Norge i henhold til utlendingsloven § 32. Dette inkluderer personer som omfattes av Dublin III-forordningen (retur til det første europeiske landet vedkommende søkte asyl i), men også asylsøkere som har fått innvilget opphold eller beskyttelse i et annet europeisk land.

Utvalgte tall

  • I fjor ble 2 319 personer uten lovlig opphold tvangsreturnert fra Norge mot 2 695 i 2022.
  • Totalt 1 446 av de returnerte (62 prosent) i 2023 er i kategorien bortviste, utviste og andre, 209 (9 prosent) i kategorien avslag asyl og 664 (29 prosent) i kategorien Dublin/trygt tredjeland.
  • Totalt 641 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner ble uttransportert i 2023. Dette utgjør 28 prosent av alle returnerte i fjor, som er en økning på 4 prosent siden 2022.  
  • Av de uttransporterte straffede i fjor er 15 prosent borgere av Romania, 11 prosent av Polen og 9 prosent av Litauen. 79 prosent av alle returnerte personer ilagt straffereaksjoner er i kategorien utviste og 13 prosent tilhører kategorien bortviste.
  • Totalt 130 mindreårige ble uttransportert i 2023. Av disse ble 124 returnert sammen med foresatte eller annet familiemedlem. Antall uttransporterte mindreårige i fjor var en økning på over 49 prosent fra 2022 da kun 87 mindreårige ble returnert.
  • Av nasjonaliteter, ble det i fjor returnert flest borgere av Ukraina (279), Russland (180), Romania (106), Syria (105), Storbritannia (92), Polen (83), Irak (76), Tyrkia (69) Albania (67) og Afghanistan (65).
  • Av destinasjoner, ble det i 2023 returnert flest til Polen (269), Sverige (173), Storbritannia (151), Tyskland (147), Romania (108), Spania (98), Russland (94), Litauen (76), Danmark (66) og Frankrike (62).
  • Politiets måltall for antall returer i 2023 var 3 220. Dette ble fordelt på de tre kategoriene med et måltall på 2 600 i kategorien bortviste, utviste og andre, 430 i kategorien Dublin/trygt tredjeland og 190 i kategorien avslag asyl. Måltallet for 2023 i kategoriene Dublin/trygt tredjeland og avslag asyl er dermed oppfylt. Den prosentvise måloppnåelsen for 2023 i kategorien bort- og utviste var 56 prosent.