Politidirektør Benedicte Bjørnland er bekymret for at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn.
Politidirektør Benedicte Bjørnland er bekymret for at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn.
FotoPolitiet

− Politiet ser med bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn. Selv om den største økningen består av mindre alvorlige forhold, er det flere utviklingstrekk som peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Økt voldsbruk blant unge

I 2023 ble det påtaleavgjort rundt 5 400 voldslovbrudd utført av ungdommer under 18 år. Dette er en økning på 37 prosent sammenlignet med fjoråret hvor antallet påtaleavgjorte forhold var rundt 4000.

− Økt voldsbruk blant unge er noe politiet ser svært alvorlig på. Utviklingen er bekymringsfull, sier Bjørnland.

Alvorlig og gjentatt kriminalitet

I 2023 ble det registrert 11 700 unike gjerningspersoner under 18 år. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene. Av disse er 71 prosent registrert med kun ett forhold i løpet av 2023.

− Knappe 2 prosent av gjerningspersonene under 18 år står bak 18 prosent av alle forholdene. Dette betyr at rundt 200 svært aktive lovbrytere på landsbasis begår gjentatt kriminalitet, hvor alvorligheten ofte øker med antall lovbrudd som begås, sier Bjørnland.

Under kriminell lavalder

For barn under 15 år som begår lovbrudd må samfunnet møte disse med tilrettelagt oppfølging, ettersom disse er under strafferettslig lavalder. I 2023 stod barn under 15 år for 36 prosent av de påtaleavgjorte forholdene.

− Barn som begår kriminalitet blir stadig yngre, og vi merker en større økning enn tidligere. Utviklingen understreker viktigheten av tverretatlig innsats rettet mot de aller yngste barna før de begår gjentatt og mer alvorlig kriminalitet, sier Bjørnland.

Behov for felles forebyggende innsats

Det er opprettet et tverrsektorielt samarbeid der 13 etater sammen jobber for bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for barn og unge. Barne- og ungdomskriminalitet er et tema i dette samarbeidet

− Når det kommer til barn under 15 år, så kan ikke disse straffeforfølges. Det er andre ressurser enn politiets som må utgjøre de viktigste innsatsfaktorene for å forebygge og avverge lovbrudd i denne aldersgruppen. Foreldre, barnevern, skole, NAV, helsevesenet, rusomsorgen og frivilligheten har alle viktige roller i dette arbeidet, sier Bjørnland, men understreker at også politiet skal bidra der de kan.

Politidirektøren utdyper dette nærmere:

− For å kunne iverksette treffende, tverrfaglige tiltak er det nødvendig med økt bevissthet om mulige bakenforliggende årsaker som barnefattigdom, manglende integrering, trangboddhet, fravær av fritidstilbud, utenforskap, skolefrafall, rusproblemer og psykisk uhelse, sier Bjørnland.

Tall på landsbasis

 

Påtaleavgjorte forhold med mistenkt, siktet eller domfelt under 18 år

2019

2020

2021

2022

2023

Vinningslovbrudd

4 225

3 937

4 044

4 512

6 079

Voldslovbrudd

3 684

3 932

3 730

3 959

5 435

Trafikklovbrudd

1 575

1 759

1 921

1 930

2 359

Skadeverk

1 524

1 653

1 605

1 430

1 773

Narkotikalovbrudd

2 655

1 853

1 330

946

1 224

Seksuallovbrudd

1 155

1 202

1 276

1 121

1 059

Økonomilovbrudd

462

392

456

814

631

Andre lovbrudd

2 261

2 212

2 315

2 262

3 210

Påtaleavgjorte forhold, i alt

17 541

16 940

16 677

16 974

21 770

Kilde: Straffesaksregisteret (Strasak)

         

 

* Tallene beskriver antallet påtaleavgjorte forhold som er avgjort i løpet av statistikkåret. I en enkelt straffesak/anmeldelse kan det være registrert flere gjerningspersoner, og hver gjerningsperson i en straffesak blir registrert som et selvstendig forhold. Antallet forhold vil derfor som regel være større enn antallet anmeldelser/lovbrudd.