- Vi er opptatt av å lytte til befolkningen og deres opplevelse av trygghet og bekymring for kriminalitet.  Innbyggerundersøkelsen gir oss verdifull informasjon og er en del av grunnlaget vi bruker for å utvikle en best mulig polititjeneste innenfor de ressursene vi har til rådighet. Jeg vil takke de 3000 personene i Oslo, Bærum og Asker som har vært med på årets innbyggerundersøkelse. De har gitt oss kunnskap om ting vi kan bli bedre på, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Innbyggerundersøkelsen i 2022 gjennomgikk en større endring både i metode og utvalg og regnes som en nullpunktsmåling, og gir politiet derfor et godt sammenligningsgrunnlag. Årets undersøkelse ble gjennomført digitalt på spørreskjemaer i perioden 5. oktober – 11. november 2023, og tallene er vektet slik at de er representative for politidistriktene.    

Noen utvalgte resultater

Tillit:

Politiet har fremdeles høy tillit i befolkningen. Dataene på riksnivå indikerer samme nivå i tillit fra i fjor, 72%. Tilliten til politiet varierer noe mellom politidistriktene, men hovedbildet er likt.

I Oslo politidistrikt har 77 prosent av befolkningen svært høy eller ganske høy tillit til politiet. Det er 5 prosentpoeng høyere enn landssnittet, og høyest i landet. Det er en økning for Oslo på 2 %-poeng. Bare 7 prosent svarer at de har fått lavere tillit til politiet det siste året.

 

Opplevd trygghet:

Trygghet i nærmiljøet – 86% av de spurte føler seg trygg i sitt nærmiljø, her har svært trygg gått tilbake 3%, mens ganske trygg har økt med 2% siden 2022.

På spørsmålet om hvor trygg du føler deg når du ferdes alene på kveldstid i sentrum av din kommune, svarer 58% av de spurte at de føler seg svært trygge eller ganske trygge, men 20% er verken trygg eller utrygg. 20% av de spurte føler seg ganske utrygge eller svært utrygge.

 

Bekymring for kriminelle handlinger:

"Skremmende og plagsom adferd" er det som de fleste er bekymret for skal skje deg i ditt nærmiljø. Andelen spurte som er svært- eller i ganske stor grad bekymret for dette er 32%, mot 28% i 2022.

Tyveri og ID-tyveri er de neste kategoriene som de spurte er mest bekymret over. 30% er enten svært- eller i ganske stor grad bekymret over tyveri på offentlig sted, en oppgang på 3% siden 2022. Mens 25% av de spurte er svært- eller i ganske stor grad bekymret for identitetstyveri.

Hele innbyggerundersøkelsen for Oslo politidistrikt finner du her.

 

 

  • Innbyggerundersøkelsen