Befolkningens tillit til politiet er fortsatt høy og de nasjonale resultatene fra fjorårets undersøkelse er uendret sammenlignet med året før. I Sør-Vest har en noe høyere andel av innbyggerne oppgitt at de har høy tillit til politiet i 2023, sammenlignet med 2022.

– Dette er en gledelig utvikling, men vi må likevel jobbe for å opprettholde og styrke tilliten. Politiet står i krevende tider og det vil påvirke vårt tjenestetilbud. Det er derfor viktig at vi er ærlige på hva vi må gjøre mindre av for å kunne håndtere de mest alvorlige sakene, sier politimester Hans Vik.

69 prosent av de spurte innbyggerne i Sør-Vest politidistrikt opplyser at de har høy tillit til politiet i Norge.

Færre opplever høy grad av trygghetsfølelse

83 prosent av respondentene som bor i Sør-Vest politidistrikt oppgir fortsatt en høy grad av trygghetsfølelse, men andelen er redusert med fem prosentpoeng fra tilsvarende undersøkelse i 2022.

– Dette tar vi på alvor. Samfunnsoppdraget handler i stor grad om å levere trygghet til innbyggerne. Vi ser at årsaken til redusert trygghetsfølelse er sammensatt. Flere innbyggere peker på at politiet i større grad henlegger saker, og at hverdagskriminaliteten blir nedprioritert. Dette er en naturlig konsekvens av at politiet er i en utfordrende ressurssituasjon. Det vi også ser er at flere peker på at de er påvirket av negative saker i media. Her har vi et forbedringspotensial, fordi det blir gjort mye godt politiarbeid som fortjener oppmerksomhet. Å fortelle mer om hva vi prioriterer kan også bidra til å økt forståelse for hvorfor vi må nedprioritere andre saker, sier Hans Vik.

Fornærmede i alvorlige saker blir tatt på alvor

Innbyggerundersøkelsen søker blant annet å kartlegge hva de spurte er mest bekymret for at de skal bli utsatt for. I Sør-Vest politidistrikt oppgir flest at de frykter at de skal bli utsatt for skremmende eller plagsom adferd, tyveri på offentlig sted eller ID-tyveri. Det er i tråd med trenden i resten av landet. Av de som har vært i kontakt med politiet er det særlig de som har blitt utsatt for vold og mishandling, seksuelle overgrep eller krenkelser som oppgir at de ble tatt på alvor.

– Det er betryggende å få tilbakemelding på at vi behandler fornærmede på en god måte. Samtidig er det viktig at vi holder fokus på å styrke forebygging, mottak og etterforskning av disse sakene. Dette er tross alt blant de mest alvorlige kriminalitetstypene innbyggerne kan bli utsatt for, understreker politimesteren.

Rapport for Sør-Vest politidistrikt 

Hovedrapport

  • Innbyggerundersøkelsen