Tillit: De fleste innbyggerne i Øst politidistrikt har fortsatt høy tillit til norsk politi, men det er en nedgang fra 2022-undersøkelsen. Da svarte 74 prosent at de hadde svært eller ganske høy tillit til politiet, i 2023 svarte 70 prosent det samme. Landsgjennomsnittet er 72 prosent.

Trygghet: 84 prosent av innbyggerne i Øst politidistrikt oppgir at de føler seg trygge i nærmiljøet sitt. Det er en nedgang fra 88 prosent i 2022. Det er også en nedgang på nasjonalt nivå.

- Vi har ikke noen klare svar på hvorfor tillit og opplevd trygghet har gått litt ned det siste året, og årsaken vil nok være sammensatt. Vi ser at flere av dem som svarer at de har lav tillit eller opplever utrygghet begrunner det med at de selv har hatt dårlige opplevelser med politiet, eller at de mener vi er for lite synlig og tilgjengelig i nærmiljøet. Det er også flere som gir uttrykk for at de er påvirket av større mediesaker, både nasjonalt og lokalt, sier politimester Cecilie Lilaas-Skari.

Kontakt med politiet i forbindelse med negative hendelser

Blant innbyggerne som har opplevd å bli utsatt for en kriminell handling og har tatt kontakt med politiet, er det delte meninger om hvordan de har blitt møtt. På nasjonalt nivå svarer 44 prosent av dem som har blitt utsatt for seksuelle overgrep/krenkelser og 39 prosent av dem som har blitt utsatt for voldtekt at de ikke har blitt tatt på alvor.

- Jeg er bekymret for at så mange opplever at de ikke har blitt tatt på alvor når de har tatt kontakt med politiet i en svært sårbar situasjon. Vi skal møte alle innbyggerne våre med respekt og ta dem på alvor. Dette er særlig viktig ovenfor dem som har opplevd å bli utsatt for seksuallovbrudd eller annen alvorlig kriminalitet, sier Lilaas-Skari.

Kriminalitet

Flere innbyggere i Øst politidistrikt er bekymret for å bli utsatt for kriminalitet i sitt nærmiljø i 2023 sammenlignet med 2022. Tyveri på offentlig sted, skremmende og plagsom atferd, identitetstyveri og svindel/bedrageri er kriminalitetstypene innbyggerne er mest bekymret for. Svindel/bedrageri og identitetstyveri er også det innbyggerne er mest bekymret for ved bruk av digitale tjenester.

- Viktig samarbeid med kommunene

Politimesteren understreker at hun tar funnene i Innbyggerundersøkelsen på alvor, og kommer til å ha høy oppmerksomhet rundt disse temaene videre.

– Innbyggernes tillit til oss er helt avgjørende for vår legitimitet i samfunnet. Vi vil derfor følge opp resultatene videre, både i hverdagen og i videre utviklingsarbeid, sier Lilaas-Skari.

Samtidig er hun klar på at flere utfordringer politiet møter ikke kan løses av politiet alene.

- Samarbeidet med andre aktører er sentralt, det gjelder ikke minst kommunene. Det er allerede en god dialog mellom mange kommuner og lokalt politi, og som politimester er det også viktig for meg å møte kommunene for å lytte og lære. Denne uken har jeg møter med politirådet i Hurdal, Lørenskog og formannskapet i Lillestrøm, og jeg kommer til å besøke flere av kommunene i løpet av de neste månedene, sier Lilaas-Skari.

Fornøyde med pass og ID-kort

De fleste som er i kontakt med politiet, er det i forbindelse med pass eller ID-kort, og her ser vi en positiv utvikling fra fjoråret. Flere svarer at det var lett å komme i kontakt med politiet og at saken ble behandlet innen rimelig tid. Det er også gode tilbakemeldinger på at de fikk tilstrekkelig informasjon og hjelp, og at de opplevde å bli behandlet med respekt og tatt på alvor.

Om undersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 13. oktober til 15. november 2023. Det er 2 825 respondenter fra Øst politidistrikt.

Rapport fra Øst politidistrikt

Hovedrapport

  • Innbyggerundersøkelsen