Undersøkelsen viser at 76% av innbyggerne i Trøndelag har høy, eller ganske høy, tillit til politiet i 2023. Dette er nest høyest i landet, og samme resultat som i undersøkelsen for 2022.  

På landsbasis svarer 72% at de har høy, eller ganske høy, tillit til politiet. Også dette er samme tall som i undersøkelsen fra 2022.

Politiets innbyggerundersøkelse er en av de mest omfattende tilbakemeldingene politiet får fra innbyggerne, og er et viktig grunnlag for utviklingen av politiet.

- Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra innbyggerne våre. At vi har høy tillit, er ikke noe vi tar for gitt. Dette er takket være innsatsen våre medarbeidere legger ned hver eneste dag, i et år som har vært krevende for politiet, sier politimester Nils Kristian Moe.

Den årlige innbyggerundersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag for utviklingen av politiet. Metoden ble endret i 2022, og resultatene for 2023 kan derfor kun sammenlignes med tallene fra 2022.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og november 2023.
På landbasis har ca. 25 000 personer svart, mens det i Trøndelag er om lag 2 100 respondenter.

Tallene viser at innbyggerne har fått et mer positivt inntrykk av Trøndelag politidistrikt på flere områder.

Undersøkelsen viser en økning i antall innbyggere som mener politiet i Trøndelag opptrer respektfullt og rettferdig. Flere opplever politiet som mer tilgjengelig og at man får svar på det man lurer på.

Samtidig indikerer tallene at flere føler seg mindre trygge når man ferdes alene i nærmiljøet på kveldstid, og en økt bekymring for å bli utsatt for kriminalitet, særlig ved bruk av digitale tjenester.

- At trygghetsfølelsen på kveldstid har sunket, er vi ikke fornøyde med. For de aller fleste er Trøndelag et trygt sted. Dette er tall vi må gå dypere inn i. Vi ser også at innbyggerne er mest bekymret for å bli utsatt digital kriminalitet, i form av identitetstyveri, og svindel og bedrageri. Samtidig er det bra at folk er mer bevisste på faren for kriminalitet i det digitale rom, sier Nils Kristian Moe.

Her er noen funn fra undersøkelsen for Trøndelag politidistrikt:

 • Flere mener politiet i Trøndelag behandler alle med respekt, uavhengig av hvem de er. I 2023 er 64 % helt eller delvis enig i at politiet gjør dette. Dette er en oppgang på 4 prosentpoeng fra 2022 (60%). Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 59 %.

 • Undersøkelsen viser også at innbyggerne mener politiet i Trøndelag har blitt bedre til å behandle alle rettferdig og upartisk, og forklare sine avgjørelser og handlinger.

 • Samtidig som tilliten har økt, har trygghetsfølelsen sunket noe. 90 % svarer at de føler seg svært eller ganske trygg i sitt nærmiljø i Trøndelag pd. I 2022 svarte 91 % det samme. Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 87 %.

 • Det er nedgang i trygghetsfølelse når man ferdes alene i kommunesentrum på kveldstid. 69 % føler seg svært eller ganske trygg, en nedgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2022 (75%). Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 66%.

 • Undersøkelsen viser også at 86 % av innbyggerne mener det er svært eller ganske viktig at politiet er synlig i nærmiljøet.

 • Innbyggerne mener det er blitt lettere å komme i kontakt med politiet i Trøndelag. 75 % mener det er lett å komme i kontakt med politiet via sentralbordet, en oppgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2022 (69%). Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 67 %.

 • Innbyggerne som har vært i kontakt med oss om våpentillatelse, og pass eller ID-kort, har også fått et bedre inntrykk av Trøndelag politidistrikt sammenlignet med tallene for 2022.

 • Det er en økning i innbyggernes bekymring for å bli utsatt for flere kriminalitetstyper. Spesielt gjelder dette trusler, identitetstyveri, svindel eller bedrageri, tyveri på offentlig sted og skremmende eller plagsom adferd.

 • Ved bruk av digitale tjenester er innbyggerne mest bekymret for å bli utsatt for svindel eller bedrageri. 42 % svarer at de er i ganske stor grad eller i svært stor grad bekymret for svindel eller bedrager i 2023, mens 37 % svarte det samme i 2022.

 • 81 % svarer at det er svært viktig eller ganske viktig at politiet er godt synlig på digitale plattformer.

 • 21 % svarer at de har blitt stoppet eller kontaktet av politiet det siste året, mens 78 % svarer at de ikke har blitt det.

Last ned rapport fra Trøndelag politidistrikt 2023.pdf

Hovedrapport

 • Innbyggerundersøkelsen