I Agder oppgir 71 prosent at de har svært høy eller ganske høy tillit til politiet i Norge. Landsgjennomsnittet er på 72 prosent.

- Innbyggernes tillit er helt avgjørende for å løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Vi er takknemlige for den høye tilliten til oss og tar den ikke for gitt. Vi er ydmyke til at vi kan bli bedre på alle områder og jobber hver dag hardt for å levere gode polititjenester på det brede samfunnsoppdraget som politiet har, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.
På landsbasis er det innbyggerne i de mest sentrale kommunene som har høyest tillit til politiet sammenlignet med de mellomstore kommunene og de minst sentrale kommunene. Dette gjelder også for Agder.

Stor grad av trygghet
Undersøkelsen viser videre at nærmere 9 av 10 av de spurte innbyggerne i Agder føler seg trygge i sitt nærmiljø. Kun fire prosent i Agder oppgir at de føler seg svært utrygge eller ganske utrygge.

- Vi er glade for at de aller fleste føler seg trygge i Agder, til tross for at vi lever i en urolig verden og at kriminalitetsstatistikken viser at Agder har en høyrere forekomst av kriminalitet sammenlignet med andre distrikt, sier Askholt.

63 prosent i Agder oppgir at de føler seg trygge på kveldstid i sentrum av sin kommune. Det er tre prosent under landsgjennomsnittet på 66 prosent. 16 prosent oppgir at de føler seg svært eller ganske utrygge.

- Vi er opptatt av at innbyggerne skal føle seg trygge i sitt nærområde, både på dag- og kveldstid, og dette er derfor tilbakemeldinger vi tar med oss videre, sier politimesteren.

På landsbasis oppgir de under 30 år at de føler seg noe mindre trygge enn de over 30 år, og at innbyggerne i særlig de store kommunene føler seg noe mer utrygge i sentrum på kveldstid.

Politiets synlighet
Nærmere 9 av 10 av respondentene i Agder mener det er viktig at politiet er synlig i nærmiljøet, mens kun 4 av 10 oppgir at de er fornøyde med politiets synlighet i Agder. Undersøkelsen viser en sammenheng mellom politiets synlighet og innbyggernes tilfredshet med politiet.

- Synlig politi er viktig for innbyggerne i Agder. Flere av de mest alvorlige kriminalitetsutfordringene, som vi bruker store ressurser på å håndtere, er ikke synlige for folk flest. Vi jobber hardt for å møte befolkningens forventninger og prioriterer våre ressurser innenfor rammen som Agder politidistrikt er tildelt, sier Askholt.

Inntrykket av politiet
Agder scorer over landsgjennomsnittet på flere faktorer som handler om hvilket inntrykk innbyggerne har av politiet. Flertallet av innbyggerne i Agder opplever at politiet behandler alle med respekt, uavhengig av hvem de er, at politiet behandler alle rettferdig og upartisk, at politiet forklarer sine avgjørelser og handlinger, og at politiet lytter til innbyggernes bekymringer.

– For oss er det viktig at hvert enkelt menneske blir møtt med åpenhet og respekt, og at alle opplever at de blir tatt på alvor når de tar kontakt. Dette er noe vi har stort fokus på hver dag og noe vi skal fortsette å ha stort fokus på fremover, sier Askholt.

Skremmende eller plagsom atferd, tyveri på offentlig sted, identitetstyveri, og svindel og bedrageri er blant de kriminalitetstypene innbyggerne i Agder er mest bekymret for. I undersøkelsen oppgir innbyggerne at politiets tilstedeværelse digitalt oppleves som positivt.

Kunnskapsgrunnlag
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag for den videre utviklingen av politiet. Undersøkelsen i 2022 gjennomgikk en større endring både i metode og utvalg og regnes som en nullpunkts måling. Resultatene fra 2023 kan dermed sammenlignes med resultatene fra 2022.

- Dette er en temperaturmåling og resultatene gir oss svært nyttig og viktig innsikt i innbyggernes tillit til og inntrykk av politiet, opplevelsen av trygghet og bekymring for kriminalitet, samt en rekke forhold rundt kontakten mellom politiet og innbyggerne som vi tar med oss videre for i arbeidet med å forbedre oss på alle områder, sier Askholt.

Om undersøkelsen
Politiets innbyggerundersøkelse er en årlig kartlegging av innbyggernes tillit og inntrykk av politiet, opplevelsen av trygghet og bekymring for kriminalitet, og en rekke forhold knyttet til kontakten mellom politiet og innbyggerne.

Undersøkelsen er gjennomført av Veria, tidligere Kantar Public, på vegne av Politidirektoratet. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 5. oktober til 11. november 2023. Antall respondenter er 24.913 – hvorav 1 723 av respondentene er fra Agder.

Frem til 2021 ble datainnsamlingen gjennomført med telefonintervju. Fra og med 2022 er datainnsamlingsmetoden gjennomført som webundersøkelse, med rekruttering på e-post og selvutfylling av webskjema.

Se resultatene fra Agder politidistrikt her:

Distriktsrapport politiets innbyggerundersøkelse 2023

Hovedrapport

Media

Ved spørsmål, kontakt stab for kommunikasjon på e-post: agder.kommunikasjon@politiet.no

  • Innbyggerundersøkelsen