Politimester Heidi Kløkstad
Politimester Heidi Kløkstad

Etter flere år med nedgang i antall anmeldte saker ser politiet i 2023 nå en økning fra 10 051 anmeldte saker i 2022 til 10 678 i 2023. Hovedvekten knytter seg til økning i antall seksuallovbruddssaker hvor barn er fornærmet, men vi opplever også økning innen de fleste andre saksområdene.

- Økningen innenfor seksuallovbrudd kan i stor grad forklares med en omfattende overgrepssak som etterforskes i politidistriktet, hvor det i desember 2023 var over 250 fornærmede, forklarer politimester Heidi Kløkstad.

Barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep er et prioritert område for Nordland politidistrikt.

- Vi har de siste årene jobbet målrettet med å avdekke saker hvor barn utsettes for seksuelle overgrep på internett. Etter at vi etablerte et eget dedikert team i 2020 har antall saker økt vesentlig, og den omfattende overgrepssaken som nå etterforskes ble avdekket av dette teamet, forklarer Kløkstad.

Bekymret over negativ utvikling i ungdomskriminalitet

Den største bekymringen til politidistriktet er knyttet til nettopp barn og unge, og den negative utviklingen i saker hvor ungdom begår kriminalitet. Antall straffesaker hvor ungdom er involvert økte fra 493 saker i 2022, til 642 saker i 2023.

- Ser vi tallene over flere år er ikke økningen like stor, men det er særlig vold og narkotika som øker. Voldssakene har økt med 71% sammenlignet med 2022 og det er det høyest antall voldssaker politidistriktet har hatt de siste fem årene. Denne utviklingen er bekymringsfull og politidistriktet vil jobbe målrettet med dette i 2024, sier Kløkstad.

Hun understreker at selv om politiet retter sin innsats mot ungdom, så kan ikke politiet alene løse utfordringene. Ungdomsforebyggende arbeid forutsetter tverrfaglige tiltak.

- Svært mange av disse ungdommen har sammensatte utfordringer og bakenforliggende årsaker som krever at de involverte kreftene rundt ungdommene som kommune, helse, hjem og politiet jobber sammen for å finne løsninger tilpasset den enkeltes utfordringer, avslutter Kløkstad.

Her kan du lese hele rapporten Kriminalitetsbilde og resultater for Nordland politidistrikt - 2023