BROSJYRE TIL NEDLASTING:

Øvelsen er interessant for fremmed etterretning

NATO-utvidelsen med Sverige og Finland har stor betydning for militær aktivitet i Nord-Norge.

En stor NATO-øvelse har sterk interesse både for fremmede staters etterretningstjenester og kriminelle aktører.

Hva kan du se etter?

Her er noen eksempler på hva som kan være av interesse for politiet og PST. Er du i tvil, ta kontakt.

Uvanlig aktivitet i øvingsområdene

 • Personer som filmer/fotograferer (f.eks. dashcam, mobil, avansert utstyr inkl. droner) av militært materiell, personell eller bygninger (unntatt media eller øvelsesaktører)
 • Kjøretøy som over tid observeres i slike områder, eller ved infrastruktur som er relevant for øvelsen
 • Båter og kjøretøy med f.eks. mye eller uvanlig teknisk utstyr, mange antenner, spesielle utstyrsrigg
 • Båter med utenlandsk mannskap som anmoder om nødhavn uten åpenbare årsaker
 • Båter med utenlandsk mannskap som over tid oppholder seg nær øvingsområder eller øvingsdeltakere
 • Båter med utenlandsk mannskap som fotograferer/filmer maritim øvingsaktivitet og myndighetspersonell

Servicenæringer og tjenestetilbydere

 • Uvanlige bestillinger med uvanlige begrunnelser – f.eks. for å utføre aktiviteter, inkl. feltarbeid, eller turisme som er utenfor sesong eller i uvanlige områder
 • Tilreisende arbeidere, f.eks. for en arbeidsgiver som ikke har virksomhet i området eller normalt har behov for tilreisende arbeidskraft
 • Uvanlige innsynsforespørsler spesifikt mot øvelsen og involverte etater og infrastruktureiere
 • Uvanlige henvendelser fra utenlandske leverandører som kan settes i sammenheng med øvelsen
 • Tilreisende utenlandske personer med reiseruter i øvingsområdet under øvelsen uten et legitimt formål

Forsøk på innhenting eller spredning av sensitiv informasjon

 • Personer som etterspør sensitiv informasjon, f.eks. soldaters oppholdssteder, reiseruter og navn eller annen operativ informasjon
 • Personer som har skisser, tegninger eller foto av områder med kritisk infrastruktur eller øvingsområder
 • Personer som deler detaljert informasjon om øvingsaktiviteter på sosiale medier eller på andre måter

Henvendelser på sosiale medier som er unormale eller særlig målrettet

 • Underlige telefonoppringninger, forsøk på bedrageri, id-tyveri eller innhenting av informasjon, for eksempel fra noen som oppgir å være fra politi eller forsvar
 • Datatap eller datainnbrudd som kan inneholde informasjon om personer eller aktiviteter som kan knyttes til øvelsen

Unormal aktivitet på tekniske plattformer

 • Lokale forstyrrelser i tele- og datanett, f.eks. bortfall av internett, nettverk, databaser på plattformer som normalt er stabile i perioder og områder med øvelsesaktivitet

Hva kan du gjøre?

Meld fra til politiet på 02800 / 78 97 20 00 så raskt som mulig

Dokumentere mest mulig med bilder, f.eks. bilskilt, personer m.m. uten å utsette deg selv eller andre for risiko

Ta vare på relevante dokumenter, f.eks. faktura, bestillingsreferanser, kvitteringer

Sikre logger og kameraopptak m.m. ved tidsspesifikke hendelser og kontroller at teknisk utstyr fungerer

Oppretthold sikkerhetsbevisstheten om fysiske trusler og sårbarheter, samt på tekniske og digitale områder, inkludert sosiale medier

Hvordan skal du melde fra?

Ved umiddelbar fare for liv og helse, ring politiet på 112, eller 1412 for hørselshemmede

Meld fra om andre situasjoner, observasjoner og hendelser og oppgi at det gjelder Nordic Response:

Finnmark politidistrikt på 02800/78 97 20 00

Politiets tipsmottak: https://tips.politiet.no

 

Hárjehus Nordic Response 2024: Politiijat ja PST háliidit cavgilemiid

Mii dáhpáhuvvá?

Gaskal njukčamánu 3. ja 14. beivviid lea militearahárjehus Nordic Response 2024 (NR24) nannámis ja ábis Siskkit Romssa, Álttá ja Gaska-Finnmárkku olggobealde.

 • Badjel 20 000 soalddáha
 • 14 riikkas
 • Badjel 100 girdi ja 50 militearafatnasa

Finnmárkku politiija ja Politiija sihkkarvuođabálvalus (PST) háliidit danne cavgilemiid almmustahttit doaimmaid mat sáhttet áitit sihkkarvuođa.

Hárjehus lea miellagiddevaš vieris vákšunbálvalusaide

NATO-viiddideamis Ruoŧain ja Suomain lea stuorra mearkkašupmi militeara doaimmaide Davvi-Norggas.

Vieris stáhtaid vákšunbálvalusat ja rihkolaš aktevrrat sakka beroštuvvet stuorra NATO-hárjehussii.

Masa galggat giddet fuomášumi?

Dá leat moadde ovdamearkka dasa mat sáhttet leat miellagiddevaččat politiijaide ja PST:i. Jus eahpideaččat, de riŋges dahje váldde oktavuođa cavgileapmevuostáiváldimiin.

 • Eahpedábálaš aktivitehta militeara hárjehusguovlluin (filbmen, govven, vuodjin, dronagirdin) maid hárjehussii gullevaš olbmot čielgasit eai čađat
 • Fatnasat main lea eahpedábálaš doaibma dahje vuodjin lahka militeara hárjehusguovlluid
 • Turisttat dahje eará mátkkálaččat hárjehusa váldoguovlluin, geat lohket iežaset áigut doaimmahit bargguid mat čielgasit eai gula áigodahkii, dahje ártegis guovlluin
 • Guossebargit, omd. olbmot geat barget fitnodaga ovddas mas ii leat doaibma guovllus dahje mii dábálaččat ii dárbbaš guossebargiid
 • Eahpedábálaš geahčadanjearaldagat maid sáhttá laktit hárjehussii
 • Eahpedábálaš jearaldagat olgoriikalaš lágideddjiin maid sáhttá laktit hárjehussii
 • Viggamušat háhkat dahje gilvit hearkkes dieđuid, omd. militeara bargiid, sin mátkeruvtto, namaid ja orrunsajiid birra
 • Olbmot geat juhket dárkilis dieđuid hárjehusdoaimmaid birra sosiála mediain dahje eará láhkai gilvet dákkár dieđuid
 • Oktavuođaváldimat sosiála mediain mat leat eahpedábálaččat dahje erenoamáš ulbmilaččat, ja maid sáhttá laktit hárjehussii
 • Ártegis telefončuojaheamit, njihtanviggamušat, id-suoládeapmi dahje dieđuid háhkan, omd. olmmoš gii lohká iežas leat politiija- dahje suodjalusolmmoš
 • Dieđuid massin dahje suoládeapmi main sáhttet leat dieđut olbmuid dahje doaimmaid birra maid sáhttá laktit hárjehussii
 • Báikkálaš muosehuhttimat telefon- ja dihtorneahtas, omd. jávket interneahtta, neahttafierpmádat, diehtovuođut sajiin mat dábálaččat leat stáđđásat hárjehusa áigge

Maid don sáhtát dahkat?

Dieđit politiijaide 02800 / 78 97 20 00 jođáneamos lági mielde

Duođaš omd. biilašilttaid, olbmuid jna., muhto ale bija iežat ja earáid váralašvuođaid sisa

Vurke relevánta dokumeanttaid, omd. rehkegiid, diŋgonreferánssaid, guittiid

Sihkkarastte loggaid ja kámerabáddemiid jna. dáhpáhusain mat dáhpáhuvvet dihto áigge, ja dárkkis ovdagihtii ahte teknihkalaš rusttegat doibmet

Ane muittus sihkkarvuođadiđolašvuođa fysalaš áitagiid ja hearkkesvuođa birra, teknihkalaš ja digitála guovlluin, maiddái sosiála mediain

Mo galggat dieđihit?

Jus lea heaggavárra, de riŋge politiijaide 112, dahje 1412 guluhemiid várás

Dieđit eará dilálašvuođaid, áicamiid ja dáhpáhusaid ja almmut ahte dat guoská Nordic Responsii:

Finnmárkku politiijaguovlu 02800 / 78 97 20 00

Politiijaid cavgileapmevuostáiváldin: https://tips.politiet.no