Det var lørdag 22. april 2023 at kontrollører fra Statens naturoppsyn og Agder politidistrikt kom over flere personer som drev ulovlig snøscooterkjøring i Setesdal Vesthei og Ryfylkesheiane landskapsvernområde ved Rosskreppdammen i Sirdal.

Da kontrollørene ga tegn om at snøscooterkjørerne skulle stoppe, stakk samtlige av.

Saken fikk stor medieoppmerksomhet og flere medier publiserte en video av hendelsen.

- Saken fra Rosskreppdammen i Sirdal fra i fjor er oppklart etter omfattende og godt politiarbeid på Valle og Bykle politistasjon. Politiet ser svært alvorlig på ulovlig motorferdsel i utmark, og prioriterer straffeforfølgelse av disse sakene. Dette er bare èn av flere saker med ulovlig motorferdsel i utmark den siste tiden der sakene er oppklart og det er utstedt bøter, sier påtaleansvarlig på sakene, Ole Martin Paulsen, i Agder politidistrikt.

Politiets etterforskning førte frem til fem personer i 20- og 30-årene. Personene hadde kjørt med snøscooter i et av de få gode vinterbeiteområdene som villreinen har igjen i denne delen av villreinområdet, og kontrollørene kom kort tid etterpå over en flokk på om lag 25 villrein i nærheten av der hvor det hadde pågått ulovlig kjøring. Slutten av april er en særdeles sårbar periode for villrein da simlene kun har uker igjen før kalving. Den ulovlige kjøringen med snøscooter kan også ha forstyrret annet særlig sårbart vilt, som hekkende rovfugl som hubro, jaktfalk og kongeørn.
De siktede ble bøtelagt 27.000 kroner hver for brudd på Naturmangfoldloven og Naturoppsynloven. Alle forelegg er vedtatt.

En vedvarende trussel

I politiets årlige trusselvurdering for Agder er ulovlig motorferdsel i utmark nevnt som en alvorlig kriminalitetstrussel i Agder. Norge har et internasjonalt ansvar for vern av den europeiske villreinen. Den sørligste bestanden finnes i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, og bidrar til at Agder har et særlig ansvar for å ivareta arten.

Agder politidistrikt er kjent med at det enkelte steder i villreinområdet drives aktivt med ulovlig motorferdsel. Ulovlig motorferdsel i utmark er en vedvarende trussel mot miljø, ressursgrunnlag og biologisk mangfold fordi det kan gi langvarige og uopprettelige skader. Allerede truede arter kan påvirkes negativt av dette i form av forstyrrelser i reproduksjon og tap av habitat og leveområder.

Media

Påtaleansvarlig på saken er Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt. Han kan kontaktes på telefon 969 49 971.

Miljøkoordinator i Agder politidistrikt, Henrik Jortveit, kan kontaktes for mer informasjon om politiets arbeid med ulovlig motorferdsel i utmark på telefon 477 81 594.