-Trygghet for samfunnet og innbyggerne er kjernen i politiets samfunnsoppdrag. I en tid hvor skillene mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet er i ferd med å viskes ut har politiet et ansvar for å formidle til politiske myndigheter, andre samfunnsaktører og befolkningen om hvilke kriminalitetstyper vi kjenner til som truer, eller kan true, ulike samfunnsverdier, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Årets trusselvurdering fra politiet fokuserer på trusler mot samfunnet som helhet. En av grunnene til det er politiets bekymring for at organiserte kriminelle nettverk som er etablert i Europa, skal etablere seg i Norge på en slik måte at det kan true sentrale samfunnsinstitusjoner.

Den organiserte kriminaliteten preges av økt profesjonalisering, mer grensekryssende samarbeid og en tettere sammenblanding mellom legal og illegal økonomi. Kriminalitet er en handelsvare hvor kjøp og salg av kriminelle tjenester foregår over hele landet, skriver politiet i sin trusselvurdering.

- Vår vurdering er klar. Trusselen fra organiserte kriminelle nettverk er betydelig og økende, sier Sjef for Kripos Kristin Kvigne.

Økonomisk kriminalitet

I årets trusselvurdering trekkes blant annet eiendomssektoren, fiskerinæringen og bank og finanssektoren fram som bransjer der organiserte kriminelle aktører benytter seg av legale strukturer som et ledd i å uføre økonomisk kriminalitet.

- De kriminelle utnytter de sårbarhetene og de mulighetene de finner i samfunnet. Bruk av legale strukturer vanskeliggjør både oppdagelse av kriminaliteten og kompliserer etterforsking og pådømmelse for domstolene. Dette er utfordringer vi som samfunn må jobbe sammen for å møte, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Politiets Trusselvurdering er utarbeidet av Kripos på oppdrag fra Politidirektoratet. Trusselvurderingen bygger på politiets samlede etterretningsproduksjon fra politidistrikter og særorgan, samt rapporter fra nasjonale og internasjonale aktører både i og utenfor politiet.

Det utvalgte kriminalitetstruslene som tas opp er:

  • Profesjonaliseringen av organisert kriminalitet
  • Kriminalitet som utnytter legale strukturer
  • Kriminalitet i en teknologistyrt hverdag
  • Kriminalitet kjenner ingen grenser
  • Kriminalitet i usikre tider.

Last ned politiets trusselvudering for 2024