Starten på 2024 har vært preget av mange alvorlige straffesaker i Innlandet politidistrikt, men når vi løfter blikket og ser på hele kriminalitetsbildet over tid, ser vi at Innlandet fortsatt er et trygt sted å bo og vokse opp, sier politimester Johan Brekke.

Antall anmeldelser i 2023 var 19 677 mot 18 456 i 2022 og 17 670 i 2021. Økningen er markant på to år, men dersom vi ser året 2023 opp mot årene 2020 og tidligere, er 19 677 innenfor normale variasjoner. Både i 2019 og 2020 var antall anmeldelser på over 19 000, mens det i 2018 var over 20 000 anmeldelser. At det var færre anmeldelser i 2021 og 2022 kan skyldes pandemien.

Flest anmeldelser er innen kategoriene trafikk og vinning.

– I likhet med landet for øvrig ser også Innlandet politidistrikt en økning innen ungdomskriminalitet. Fra 2021 til 2022 var det en markant økning i antall voldshendelser. Det holder seg fortsatt høyt, og vi ser at antall anmeldelser øker innen andre kategorier. Selv om det er en økning, er det viktig å understreke at det er en liten andel ungdommer som utøver kriminelle handlinger, men ungdomskriminalitet har høy prioritert i politiet. Vi følger utviklingen tett, sier Brekke.

Størst økning i U-18 kriminalitet er i kategorien «annen» som inneholder for eksempel hensynsløs atferd, ordensforstyrrelser og ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Å forebygge kriminalitet er viktig, og mange kan bidra til å snu denne tendensen. Politiet har et godt samarbeid med flere om dette og tett dialog med kommunene. Vi er glade for at flere kommuner har iverksatt tiltak, sier Brekke.

Straffesakstall 2023 Innlandet politidistrikt.pdf