Sommeren 2020 videreformidlet den domfelte mannen Bank-id kodebrikker tilhørende to personer til antatte bakmenn. Kodebrikkene ble brukt til å registrere stjålne identiteter i to selskaper før det ble søkt om lønnskompensasjon i selskapene. NAV ble på denne måten forledet til å utbetale kr 1 327 093,-. Videre ble det også forsøkt å bedra NAV for ytterligere kr 1 036 656,- som NAV stanset da de fattet mistanke.

420 000 kr av bedrageriutbyttet ble overført den domfelte mannens konto. I løpet av få dager ble disse pengene hvitvasket gjennom kjøp av to luksusklokker fra Rolex. Mannen er domfelt for medvirkning til bedragerier i disse to selskapene, samt hvitvasking av bedrageriutbytte.

Saken er etterforsket ved seksjon for finans- og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt. Den har sitt utspring i et større sakskompleks med utnyttelse av NAVs lønnskompensasjons- ordning i forbindelse med koronapandemien.

En av bakmennene ble i 2021 dømt til 5,5 års fengsel for grov utnyttelse av stønadsordningen. Mannen sørget for at over 300 stjålne identiteter ble registrert som arbeidstakere i 11 selskaper. De fiktive arbeidstakerne ble meldt inn med høy inntekt for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon. På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene utbetalte NAV til sammen ca. 10 millioner kroner. Mannen ble også dømt for forsøk på ca. 7 millioner kroner som ble stanset da NAV fattet mistanke.

Oslo politidistrikt har etterforsket nettverket som utførte koronabedrageriene og senere hvitvasket bedrageriutbyttet. Kort tid etter utbetaling fra NAV, ble pengene overført til et nettverk av hvitvaskere. Ved å følge pengesporet har politiet avdekket, og deretter etterforsket disse for grov hvitvasking av bedrageriutbyttet. Siden 2021 er til sammen syv personer i nettverket rundt bakmannen domfelt for hvitvasking av koronamidler.

Domfelte har anket dommen som derfor ikke er rettskraftig.