Målet med de nye rutinene er å gi publikum raskere svar på de straffesaksrelaterte spørsmålene de måtte ha.

– Vi har tidligere erfart at sentralbordet vårt mottar svært mange henvendelser som gjelder konkrete straffesaker og disse henvendelsene kan ende opp med å gå mellom flere medarbeidere eller at innringer ikke får svar i det hele tatt. Dette er noe vi nå har satt inn tiltak for å unngå, sier seksjonsleder og innføringsansvarlig i Agder politidistrikt, Anne Marit Egenes Zachariassen.

Eget fagmottak for straffesakshenvendelser
Grunnkompetansen på politiets sentralbord i Agder er blitt styrket. I tillegg er det etablert et fagmottak for straffesakshenvendelser som er bemannet med ansatte med kompetanse innen etterforskning og straffesak.

De som bemanner fagmottaket er geografisk plassert ved ulike politistasjoner i distriktet, og svarer ut henvendelser på vegne av hele Agder politidistrikt. Fagmottaket ledes av felles straffesaksinntak (FSI), som har ansvar for distriktets håndtering og prioritering av straffesaker i den innledende fasen.

Ved første kontakt
– Flest mulig henvendelser skal svares ut av sentralbordet og henvendelser som sentralbordet ikke kan svare på, settes videre til fagmottaket. Fordelen med dette er at innbyggerne får løst sitt behov ved første kontakt, samt at den enkelte henvendelse håndteres mer effektivt og med involvering av færre personer. Dette har vært prøvd i andre politidistrikt og har ført til bedre innbyggerservice og økt tilgjengelighet, med tilnærmet samme ressursbruk som før, sier Zachariassen.

– At fagmottaket er så tett knyttet til FSI sikrer at vi har god og riktig kompetanse til å ta imot innbyggerhenvendelser. Det sikrer også nærhet til politifaglig og påtalefaglig etterforskningsledelse, sier leder av FSI og fagmottaket, Jan Nesland.

Høy svarprosent
Fagmottakets telefonlinje har etter innføringen 15. januar i år, i gjennomsnitt hatt under ett minutts ventetid for å komme igjennom og svarprosenten er på mellom 95 og 100 %.

– Vi har en innbyggerundersøkelse på SMS hvor innbyggerne etter samtalen blir bedt om å ta stilling til følgende fem utsagn på en skala fra 0-5 der 0 betyr i veldig liten grad og 5 betyr i veldig stor grad:

1. Det var enkelt å komme i kontakt med politiet
2. Det føltes trygt å kontakte politiet
3. Jeg ble møtt med respekt og tatt på alvor
4. Den ansatte i politiet hadde riktig kunnskap og kompetanse til å hjelpe meg
5. Jeg fikk den hjelpen jeg trengte da jeg tok kontakt.

Så langt har innbyggerne gitt en gjennomsnittlig vurdering på 4,4 på en skala fra 0 til 5 på disse utsagnene. Det utsagnet flest er enige i er "Jeg ble møtt med respekt og tatt på alvor". Det er vi svært fornøyd med, avslutter Zachariassen.


Media:
Seksjonsleder og innføringsansvarlig i Agder politidistrikt, Anne Marit Egenes Zachariassen kan treffes på telefon 404 42240, i dag torsdag 21. mars fram til klokken 14.