Tall og tabeller om politiets dekningsgrad

Antall uteksaminerte fra Politihøgskolen med stilling i politiet

Om statistikken

Disse årsverkene er med i statistikken

Et årsverk er resultatet av ett års arbeid. Statistikken viser antall årsverk som blir lønnet i politiet. Alle faste og midlertidig ansatte blir regnet med. Dette gjelder også vikarer, lærlinger, ekstrahjelper, ansatte på åremål og embetsmenn. Å være ansatt på åremål betyr at du er ansatt i et bestemt antall år. Ansatte i Utrykningspolitiet, reinpolitiet, internasjonale operasjoner (INTOPS, tidligere civpol-tjeneste), Politidirektoratet og andre særorgan blir telt der de har sin faste stilling og får utbetalt lønn.

Disse gruppene blir ikke med i statistikken:

 • ansatte i foreldrepermisjoner
 • ansatte på timelønn og ansatte på pensjonistvilkår
 • innleide eksterne
 • medarbeidere på tiltak fra NAV (selv om noen får utbetalt lønn fra distriktet)

Mer om hvordan vi regner ut statistikken:

 • Det blir tatt ut status per siste kalenderdag i måneden.
 • Medarbeideren blir telt med den avtalte stillingsbrøken til vedkommende.
 • Ansatte i foreldrepermisjon blir ikke telt med (selv om de har lønn). De som er i delvis permisjon, blir telt med den graden de er til stede.
 • Medarbeidere i permisjoner som ikke er lønnet, blir ikke telt med. De som er i delvis permisjon, blir telt med den graden de er til stede.
 • Vikarer for medarbeidere i sykefravær blir ikke telt med.

Vi skiller mellom tre typer stillingskategorier: politi, jurist og sivile. Politi omfatter disse stillingskodene:

 • politibetjent
 • politibetjent 1
 • politibetjent 2
 • politibetjent 3
 • politiførstebetjent
 • politioverbetjent
 • lensmann
 • politistasjonssjef
 • politiinspektør (uten påtalekompetanse)

De aller fleste i politistilling er personer med utdanning fra Politihøgskolen. Jurist omfatter disse stillingskodene:

 • politifullmektig
 • politiinspektør
 • politiadvokat
 • politiadvokat 2

Under jurister blir i tillegg disse lederstillingene tatt med:

 • direktør
 • politimester
 • førstestatsadvokat
 • sjef for Økokrim
 • statsadvokat
 • førstestatsadvokat
 • visepolitimester
 • sjef for utrykningspoliti
 • sjef for Politihøgskolen
 • assisterende sjef for Politihøgskolen
 • assisterende direktør

Resten av de ansatte i politiet går inn under gruppen sivile. Sivile omfatter dermed mange ulike stillingskoder. Flere stillingskoder innenfor gruppen sivile arbeider med og støtter opp under politiets kjerneoppgaver.

Slik regner vi ut dekningsgrad

Dekningsgraden er antall årsverk i politistillinger per 1 000 innbyggere. Vi regner ut dekningsgraden per kvartal ved å bruke befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå.
Når vi beregner dekningsgraden per år, er befolkningstallet gjennomsnittet av antallet ved inngangen til og utgangen av gjeldende år.

Vi mener tallene for bemanning gir et nøyaktig bilde av hvordan bemanningen i politiet utvikler seg. Vi lager statistikk for bemanning ved å bruke data fra systemet for lønn og personale som vi har i Politiet. Systemet blir jevnlig oppdatert av tjenestestedene som den enkelte medarbeider tilhører. Feil kan skje. For eksempel kan en ansatt registrere feil kode for fravær. Men dette skjer svært sjelden.

Statistikk for dekningsgrad er laget med utgangspunkt i antall innbyggere per politidistrikt fra Statistisk sentralbyrå. Se www.ssb.no for nærmere informasjon om statistikken over innbyggere.

Politidirektoratet publiserer jevnlig bemanningsstatistikk. Følgende statistikker legges ut ved faste intervaller:

 • Bemanningstall (årsverk per år per måned) publiseres tertialsvis i mai, september og januar.
 • Dekningsgradstall (politidekning per år og kvartal) publiseres i slutten av mai, august, november og februar.
 • Oversikt over ansettelsesstatus for nyutdannede studenter fra PHS (uteksaminerte fra PHS som har stilling i politiet) publiseres tertialsvis i mai, september og januar.