Tall og tabeller om politiets dekningsgrad

Om statistikken

Lønnede årsverk

Det beregnes antall årsverk som får lønn i politiet. I utgangspunktet telles alle faste og midlertidig ansatte (inkl. vikarer, lærlinger, ekstrahjelp, åremål og embedsmenn). Beordrede til UP, reinpolitiet, INTOPS-tjeneste (tidligere civpol-tjeneste) samt POD og evt. andre særorgan telles der de har sin faste stilling og får lønn utbetalt.

Følgende grupper tas ikke med:

 • ansatte i foreldrepermisjoner
 • timelønnede og ansatte på pensjonistvilkår
 • innleide eksterne
 • medarbeidere på tiltak (NAV) (selv om noen får lønn utbetalt fra distriktet)

Andre kommentarer til beregningen:

 • Det tas ut status per den siste kalenderdagen i måneden.
 • Medarbeideren telles med den avtalte stillingsbrøken deres.
 • Med utgangspunkt i fraværskoder blir alle i foreldrepermisjoner trukket i fra (selv om de har lønn). De som er i delvise permisjoner telles med den tilstedeværelsesgraden de har.
 • Medarbeidere i ulønnede permisjoner telles ikke med. De som er i delvise permisjoner telles med den tilstedeværelsesgraden de har.
 • Vikarer for medarbeidere i sykefravær telles med.

Det skilles mellom tre typer stillingskategorier: politi, jurist og sivile. Politi omfatter stillingskodene:

 • Politibetjent
 • Politibetjent 1
 • Politibetjent 2
 • Politibetjent 3
 • Politiførstebetjent
 • Politioverbetjent
 • Lensmann
 • Politistasjonssjef
 • Politiinspektør (uten påtalekompetanse)

De aller fleste i politistilling er personer med utdanning fra Politihøgskolen.

Jurist omfatter følgende stillingskoder:

 • Politifullmektig
 • Politiinspektør
 • Politiadvokat
 • Politiadvokat 2

I tillegg blir følgende lederstillinger tatt med inn under jurister:

 • Direktør
 • Politimester
 • Førstestatsadvokat
 • Sjef for Økokrim
 • Statsadvokat
 • Førstestatsadvokat
 • Visepolitimester
 • Sjef utrykningspoliti
 • Sjef Politihøgskolen
 • Ass.sjef. Politihøgskolen
 • Assisterende direktør

Resterende ansatte i politiet går inn under gruppen sivile. Sivile omfatter dermed mange ulike stillingskoder. En rekke stillingskoder innenfor sivile arbeider med og støtter opp under politifaglige kjerneoppgaver.

Dekningsgrad

Dekningsgrad er forholdet mellom antall årsverk i politistillinger per 1 000 innbyggere. For beregning av dekningsgrad per kvartal anvendes befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå.

For beregning av dekningsgrad per år er befolkningstallet beregnet som gjennomsnittet av antallet ved inngangen til og utgangen av gjeldende år.

Bemanningstallene anses samlet sett å gi et presist bilde av bemanningsutviklingen i politiet. For å produsere statistikk for bemanning, er det brukt data fra politiets lønns- og personalsystem (SAP). SAP blir løpende oppdatert av tjenestested som den enkelte medarbeider tilhører. Det kan forekomme feilregistrering av fraværskode med mer. Omfanget på dette anses svært lite.

Statistikk for dekningsgrad er produsert med utgangspunkt i for antall innbyggere per politidistrikt fra Statistisk sentralbyrå. Se www.ssb.no for nærmere informasjon om innbyggerstatistikken.

Uteksaminerte fra PHS med stilling i politiet

Kontakt

Har du spørsmål til statistikken kontakter du: