Narkotika og dopingstatistikk

Om statistikken

  • Avsender: Kripos
  • Oppdatering: Halvårlig

Faktorer som etterspørsel og innførselspress, samt politiets og tolletatens ressursbruk påvirker beslagdataene mest. Store beslag er ofte et resultat av lengre etterretnings- og etterforskningsinnsats.

Antall beslag må også sees i sammenheng med innsatsen og prioriteringer i relasjon til brukermiljøene. Kripos er likevel av den oppfatning at større endringer i tallmaterialet for enkelte stoffer gir uttrykk for en reell endring i tilførsel og misbruk.

Datagrunnlag

Data for statistikken er basert på opplysninger fra politidistriktene og inkluderer også alle beslag fra tollvesenet, fengslene og forsvaret. I rapporten brukes alltid to variable - beslaglagte mengder og antall beslag.

Datagrunnlaget er basert på verifiserte analyseresultater til bruk i ordinære straffesaker, samt opplysninger fra politidistriktene når narkotikasakene er avgjort lokalt med forelegg (destruksjonssaker).