I uke 28 ble 459 personer bortvist fra Norge. 

 • 66 skyldtes manglende dokumentasjon på negativ Covid-19-test.
 • 22 hadde ikke en kritisk samfunnsfunksjon.
 • 300 hadde ikke rett til innreise som følge av innreiserestriksjoner.

For de øvrige var det andre årsaker til bortvisningen.

Så langt i år er 11495 personer bortvist fra Norge.

I tillegg til de som ble bortvist snudde mange frivillig før de kontaktet grensekontrollen.

Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke:

  2020* Uke 26 Uke 27 Uke 28   2021
Finnmark 1 0 1 0 1
Troms 3 0 0 0 2
Nordland 66 3 7 4 297
Trøndelag 89 55 15 60 541
Møre og Romsdal 2 0 0 0 18
Vest 64 12 5 4 200
Sør-Vest 54 29 43 54 792
Agder 5 19 5 6 65
Sør-Øst 259 13 7 12 1239
Innlandet 351 55 49 50 888
Oslo 70 0 17 4 21
Øst 3605 331 174 265 7431

Sum

4569
497 323 459 11495

*Tall for 2020 gjelder for ukene 34-53. 

 

Bortvisninger fordelt på hvilken grensetype de er bortvist fra:

  Uke 28
Luftgrense 208
Landegrense 245
Sjøgrense 6

 

 

 

Til og med 7. april 2021 var det totalt registrert 1 593 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

1 084 av disse (68 prosent) er opprettet i forbindelse med smittevernforskriftene. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene etter innreise, brudd på annen karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • utlendingsloven (114 saker)
 • ulike bedragerier (97 saker)
 • hensynsløs atferd (56 saker)
 • smitteoverføring (54 saker)
 • trusler (32 saker)

Av de registrerte sakene er 1 244 påtaleavgjort, hvorav 741 saker er avgjort med en kode som regnes som oppklart. Det er til sammen utferdiget 912 forelegg. 133 forhold er påtaleavgjort med tiltalebeslutning, siktelse for tilståelsesdom, påtaleunnlatelse eller oversendelse til konfliktråd.

2020 tall
I 2020 ble det det registrert 789 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

487 av disse (62 prosent) er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene.

Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • ulike bedragerier (47 saker)
 • trusler (32 saker)
 • smitteoverføring (41 saker)
 • hensynsløs atferd (41 saker)