Til og med 7. april 2021 var det totalt registrert 1 593 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

1 084 av disse (68 prosent) er opprettet i forbindelse med smittevernforskriftene. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene etter innreise, brudd på annen karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • utlendingsloven (114 saker)
 • ulike bedragerier (97 saker)
 • hensynsløs atferd (56 saker)
 • smitteoverføring (54 saker)
 • trusler (32 saker)

Av de registrerte sakene er 1 244 påtaleavgjort, hvorav 741 saker er avgjort med en kode som regnes som oppklart. Det er til sammen utferdiget 912 forelegg. 133 forhold er påtaleavgjort med tiltalebeslutning, siktelse for tilståelsesdom, påtaleunnlatelse eller oversendelse til konfliktråd.

2020 tall
I 2020 ble det det registrert 789 straffesaker i forbindelse med Covid-19. Nasjonale tall. 

487 av disse (62 prosent) er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene.

Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

 • ulike bedragerier (47 saker)
 • trusler (32 saker)
 • smitteoverføring (41 saker)
 • hensynsløs atferd (41 saker)

I uke 14 ble 350 personer bortvist fra Norge. Det er 130 flere enn uke 13.

 • 21 skyldtes manglende dokumentasjon på negativ Covid-19-test.
 • 164 hadde ikke en kritisk samfunnsfunksjon.
 • 158 hadde ikke rett til innreise som følge av innreiserestriksjoner.

For de øvrige var det andre årsaker til bortvisningen.

Så langt i år er 4535 personer bortvist fra Norge.

I tillegg til de som ble bortvist snudde mange frivillig før de kontaktet grensekontrollen.

Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke:

  2020* Uke 12 Uke 13 Uke 14   2021
Finnmark 1 0 0 0 0
Troms 3 0 0 0 0
Nordland 66 5 7 6 94
Trøndelag 89 7 8 4 92
Møre og Romsdal 2 0 1 0 6
Vest 64 5 2 6 46
Sør-Vest 54 44 9 17 124
Agder 5 1 0 0 26
Sør-Øst 259 55 16 79 475
Innlandet 351 16 13 22 235
Oslo 70 0 0 0 0
Øst 3605 230 164 216 2511

Sum

4569
363 220 350 4535

*Tall for 2020 gjelder for ukene 34-53. 

 

Bortvisninger fordelt på hvilken grensetype de er bortvist fra:

  Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14
Luftgrense 107 153 71 174
Landegrense 157 202 146 174
Sjøgrense 9 8 3 2