Til og med uke 43 var det registrert 428 straffesaker i forbindelse med Covid-19.

Tallene gjelder hele landet. Vi har ikke tall for denne perioden fordelt på de ulike politidistriktene.

205 av disse (48 prosent) er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene.

Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering og opphold på fritidseiendom.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

  • ulike bedragerier (47 saker)
  • trusler (32 saker)
  • smitteoverføring (31 saker)
  • hensynsløs atferd (28 saker)

I uke 1/2 (4-10 jan)  ble 472 personer bortvist fra Norge. Det er 107 flere enn uka før. Totalt ble 4569 personer bortvist fra uke 34 da grensekontrollen ble styrket og til og med uke 53 (tom 3.1.21) . De fleste bortvisningene er hjemlet i smittevernregelverket.

Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke:

Politidistrikt Uke 52 Uke 53 Uke 34-53 Uke 1/2
Finnmark 0 0 1 0
Troms 0 0 3 0
Nordland 18 26 66 9
Trøndelag 18 18 89 20
Møre og Romsdal 0 0 2 0
Vest 2 10 64 3
Sør-Vest 1 12 54 19
Agder 0 0 5 0
Sør-Øst 19 48 259 171
Innlandet 25 17 351 23
Oslo 1 2 70 0
Øst 278 232 3605 227
Sum 362
365
4569
472