Siden 2011 har Kripos laget rapporter om omstendighetene rundt voldtekter i Norge.

Rapport

Les rapporten om mindreårige som er anmeldt for voldtekt

Rapporten gjelder personer under 18 år som ble anmeldt for voldtekt i 2016. Den viser at en stor andel har en bekymringsfull oppførsel når det gjelder seksuallovbrudd og annen kriminalitet. Den viser også at de unge anmeldte selv kan ha vært utsatt for seksuallovbrudd eller vold i familien.

Les rapporten om seksuelle overgrep mot barn under 14 år

Politiet ønsker å øke kunnskapen om dette i samfunnet. Det gjelder særlig hos instansene som jobber med barn. Målet er at barn som er utsatt for seksuelle overgrep, skal bli identifisert tidligst mulig.

Saksbehandlingsfristen for oppklarte voldtektssaker (straffeloven §§ 291 – 294) er satt til 130 dager, da dette er alvorlig integritetskrenkende lovbrudd som det er svært belastende for fornærmede å vente på en avgjørelse i.

I politiets straffesakssystem opereres det med ulike statistikkoder for ulike lovbrudd. Statistikkgruppene som utgjør «Voldtekt» er inkludert i målet om 130 dagers saksbehandlingsfrist. Saker som gjelder «Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år» omfattes ikke av statistikken.

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år

Seksuell omgang med barn mv. under 14 år har siden straffeloven av 2005 1. oktober 2015 trådte i kraft blitt betegnet som voldtekt, jf. straffeloven 2005 § 299. I motsetning til straffeloven §§ 291 – 294 setter ikke bestemmelsen krav om at handlingene er oppnådd ved vold eller truende adferd m.v.

Ved siden av seksuell omgang omfattes det å få et barn til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv eller å foreta kvalifiserte seksuell handlinger med barn under 14 år. Handlinger som typisk vil falle inn under sistnevnte alternativ er berøring av nakne kjønnsorganer. Hvis gjerningen skal ha skjedd før 1. oktober 2015 blir tilsvarende handling betegnet som seksuell omgang med barn under 10 eller 14 år.

For å ha mulighet til å kunne sammenligne over tid er det blant annet i Strasak-rapporten valgt å ikke inkludere voldtekt av barn under 14 år i kriminalitetsgruppen «Voldtekt», men registrere dem i en egen kriminalitetsgruppe. Dette betyr selvsagt ikke at denne gruppen prioriteres mindre enn kriminalitetsgruppen «Voldtekt».

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er høyere enn det fristen tilsier. Årsaker til høy saksbehandlingstid er blant annet at enkelte saker har et komplisert bevisbilde.

Se også Anmeldt kriminalitet for mer om statistikk og saksbehandlingstid.