Anmeldte voldtekter av personer over 14 år

I 2019 ble det anmeldt 1525 voldtekter av personer over 14 år, dvs. 10 % færre enn i 2018. Antallet utgjør imidlertid en økning på 19 % siden 2015. I nesten én av fem voldtektsanmeldelser er den anmeldte fornærmedes partner eller ekspartner.

Anmeldte voldtekter av barn under 14 år

I 2019 ble det anmeldt 466 voldtekter av barn under 14 år. Dette er 22 % færre enn i 2018, men 17 % flere enn i 2015. I 45 % av voldtektssakene var det en familierelasjon mellom den anmeldte og barnet. I halvparten av disse sakene var den anmeldte far, stefar eller fosterfar.

Rapport

Siden 2011 har Kripos laget rapporter om omstendighetene rundt voldtekter i Norge. Se alle rapportene her:

Rapport om seksuell utnyttelse av barn over internett

Stadig flere barn blir utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep via internett, av personer de tror de kjenner. Gjerningspersonene utgir seg ofte for å være en annen enn den de er, og er således i stand til å manipulere barnet inn i en seksuell relasjon der de for eksempel får barnet til å begå seksuelle handlinger med seg selv foran et web-kamera.

Rapporten trekker frem tolv spesifikke utfordringer politi og påtalemyndighet møter i etterforskning av nettovergrep mot barn og unge.

Saksbehandlingsfristen for oppklarte voldtektssaker (straffeloven §§ 291 – 294) er satt til 130 dager, da dette er alvorlig integritetskrenkende lovbrudd som det er svært belastende for fornærmede å vente på en avgjørelse i.

I politiets straffesakssystem har man ulike statistikkoder for ulike lovbrudd. Statistikkgruppene som utgjør «voldtekt» er inkludert i målet om 130 dagers saksbehandlingsfrist. Saker som gjelder «seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år» omfattes ikke av statistikken.

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år

Seksuell omgang med barn under 14 år har siden straffeloven av 2005 trådte i kraft (1.10.2015) blitt betegnet som voldtekt (jf. straffeloven 2005 § 299). I motsetning til straffeloven §§ 291 – 294 setter ikke bestemmelsen krav om at handlingene er oppnådd ved vold eller truende adferd m.v.

Ved siden av seksuell omgang omfattes det å få et barn til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv eller å foreta kvalifiserte seksuell handlinger med barn under 14 år. Handlinger som typisk vil falle inn under sistnevnte alternativ er berøring av nakne kjønnsorganer. Hvis gjerningen skal ha skjedd før 1. oktober 2015 blir tilsvarende handling betegnet som seksuell omgang med barn under 10 eller 14 år.

For å ha mulighet til å kunne sammenligne over tid er det blant annet i Strasak-rapporten valgt å ikke inkludere voldtekt av barn under 14 år i kriminalitetsgruppen «voldtekt», men registrere dem i en egen kriminalitetsgruppe. Dette betyr selvsagt ikke at denne gruppen prioriteres mindre enn kriminalitetsgruppen «voldtekt».

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er høyere enn det fristen tilsier. Årsaker til høy saksbehandlingstid er blant annet at enkelte saker har et komplisert bevisbilde.

Se også Anmeldt kriminalitet for mer om statistikk og saksbehandlingstid.