Voldtektssituasjonen i Norge

Siden 2011 har Kripos utarbeidet en årlig rapport om omstendighetene rundt voldtekter i Norge.

Mindreårige anmeldt for voldtekt

Rapporten viser at en betydelig andel av de mindreårige som ble anmeldt for voldtekt i 2016, utviser en bekymringsfull atferd hva gjelder seksuallovbrudd og utøvelse av annen kriminalitet. Den viser også at de unge anmeldte selv kan ha vært utsatt for seksuallovbrudd eller vold i familien.

Seksuelle overgrep mot barn under 14 år

Gjennom å analysere anmeldte overgrep ønsker politiet å bidra til øke kompetansen på dette kriminalitetsområdet i samfunnet generelt og hos relevante instanser spesielt, slik at barn som er utsatt for seksuelle overgrep, blir identifisert tidligst mulig.

Rapporten fra 2016 trekker fram følgende hovedfunn:

  • En stor andel av barna har vært utsatt for de mest alvorlige krenkelsene, som penetrering. I 12 prosent av sakene er overgrepet filmet eller fotografert.
  • I 20 prosent av forholdene ble barnet utsatt for overgrep i en periode på over tre år.
  • I mange av sakene der den fornærmede selv fortalte om overgrep gikk ikke informasjonen videre før etter noe tid, eller den gikk via mange ledd. Svært få saker ble avdekket av politiet eller andre offentlige instanser.
  • De fornærmede som ble utsatt for overgrep i 5-9 års-alderen, forteller først og fremst om overgrepet til foreldrene sine. De som er mellom 10 og 14 år forteller i større grad om overgrepet til en venn eller venninne.
  • Unge overgripere skiller seg ut som den største aldersgruppen. Over halvparten av de domfelte var mellom 15 og 24 år da overgrepene startet.

Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep

Evalueringsapporten fra 2015 forslår totalt 16 tiltak som kan bedre kvaliteten i etterforskningen. Kvalitetsmanglene som er identifisert kan i stor grad forebygges gjennom systematisk forbedringsarbeid basert på mål, planlegging, oppfølging og systematisk erfaringslæring.