De siste årene har antall registrerte voldtektsanmeldelser økt, mens en i 2019 ser en nedgang. I 2019 ble det anmeldt i underkant av 2000 saker.

Rapport

Noen hovedpunkter som gjelder voldtekter i Norge:

 • I rundt 40 prosent av voldtektssakene fremkommer det av anmeldelsene at voldtekten skal ha skjedd i forbindelse med fest, og bruk av rusmidler. Voldtekten skjer ofte under festen, eller i perioden rett etter at festen er avsluttet.
 • I rundt en fjerdedel av sakene blir offeret utsatt for voldtekt av en de har kjennskap til fra før, men ikke i forbindelse med fest. I mange saker har den innledende kontakten med gjerningspersonen blitt etablert via sosiale medier, kort tid i forveien.
 • Mange velger å anmelde overgrep lenge etter at det har skjedd. I 30 prosent av sakene i 2018 fremkom det at selve voldtekten skulle hadde skjedd over et år før den ble anmeldt. 
 • De aller fleste som blir anmeldt for voldtekt er menn, i 2018 utgjorde menn om lag 98 prosent av de anmeldte. 
 • Blant de fornærmede var det i 2018 86 prosent kvinner, og 14 prosent menn. De siste årene ser det ut til at andelen mannlige fornærmede øker, men noe av årsaken til dette skyldes store internettsaker der gjerningspersonen hovedsakelig har søkt etter unge gutter.
 • Personer i alle aldre begår voldtekt. I en betydelig andel av sakene er imidlertid den anmeldte mellom 15 og 35 år. En betydelig andel er også under 18 år.
 • Personer i alle aldre blir utsatt for voldtekt. I en betydelig andel av sakene er imidlertid ofrene for voldtekt ofte unge, en stor andel av ofrene i 2018 var mellom 13 og 21 år gamle.
 • Andelen av norske statsborgere blant både de anmeldte og de fornærmede er stabil. I 2018 var 82 prosent av de anmeldte norske statsborgere, mens 91 prosent av de fornærmede var norske statsborgere

Voldtektsbestemmelsen skiller mellom voldtekt av personer over og under 14 år. Etter en lovendring i 2015 ble seksuell omgang med barn under 14 år å regne som voldtekt. I Norge ble det i 2018 anmeldt i underkant av 1000 saker der fornærmede hadde vært utsatt for seksuell omgang/voldtekt, og var under 14 år på gjerningstidspunktet.

 • De fleste barn som blir utsatt for voldtekt kjenner gjerningspersonen godt, for eksempel ved at det er en familierelasjon eller en annen kjent relasjon.
 • 151 av de fornærmede i 2018 ble utsatt for voldtekt over internett, hvorav 84 prosent var gutter.

Les rapporten om seksuell utnyttelse av barn over internett

Stadig flere barn blir utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep via internett, av personer de tror de kjenner. Gjerningspersonene utgir seg ofte for å være en annen enn den de er, og er således i stand til å manipulere barnet inn i en seksuell relasjon der de for eksempel får barnet til å begå seksuelle handlinger med seg selv foran et web-kamera.

Rapporten trekker frem tolv spesifikke utfordringer politi og påtalemyndighet møter i etterforskning av nettovergrep mot barn og unge.

Les rapporten om mindreårige som er anmeldt for voldtekt

Rapporten gjelder personer under 18 år som ble anmeldt for voldtekt i 2016. Den viser at en stor andel har en bekymringsfull oppførsel når det gjelder seksuallovbrudd og annen kriminalitet. Den viser også at de unge anmeldte selv kan ha vært utsatt for seksuallovbrudd eller vold i familien.

Saksbehandlingsfristen for oppklarte voldtektssaker (straffeloven §§ 291 – 294) er satt til 130 dager, da dette er alvorlig integritetskrenkende lovbrudd som det er svært belastende for fornærmede å vente på en avgjørelse i.

I politiets straffesakssystem opereres det med ulike statistikkoder for ulike lovbrudd. Statistikkgruppene som utgjør «Voldtekt» er inkludert i målet om 130 dagers saksbehandlingsfrist. Saker som gjelder «Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år» omfattes ikke av statistikken.

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år

Seksuell omgang med barn mv. under 14 år har siden straffeloven av 2005 1. oktober 2015 trådte i kraft blitt betegnet som voldtekt, jf. straffeloven 2005 § 299. I motsetning til straffeloven §§ 291 – 294 setter ikke bestemmelsen krav om at handlingene er oppnådd ved vold eller truende adferd m.v.

Ved siden av seksuell omgang omfattes det å få et barn til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv eller å foreta kvalifiserte seksuell handlinger med barn under 14 år. Handlinger som typisk vil falle inn under sistnevnte alternativ er berøring av nakne kjønnsorganer. Hvis gjerningen skal ha skjedd før 1. oktober 2015 blir tilsvarende handling betegnet som seksuell omgang med barn under 10 eller 14 år.

For å ha mulighet til å kunne sammenligne over tid er det blant annet i Strasak-rapporten valgt å ikke inkludere voldtekt av barn under 14 år i kriminalitetsgruppen «Voldtekt», men registrere dem i en egen kriminalitetsgruppe. Dette betyr selvsagt ikke at denne gruppen prioriteres mindre enn kriminalitetsgruppen «Voldtekt».

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er høyere enn det fristen tilsier. Årsaker til høy saksbehandlingstid er blant annet at enkelte saker har et komplisert bevisbilde.

Se også Anmeldt kriminalitet for mer om statistikk og saksbehandlingstid.