Forbudt siden 2013

Kjøp, bruk og besittelse av doping ble forbudt i 2013. Før dette var kun tilvirkning, innførsel, utførsel, oppbevaring, sending eller overdragelse av doping straffbart. Bakgrunnen for lovendringen var blant annet at man mente at forbudet ville ha en forsterkende effekt på øvrige virkemidler i en mobilisering mot doping, både når det gjelder forebygging, behandling og kriminalitetsbekjempelse.

Mens tallene for kjøp, bruk og besittelse var stabile i 2014 og 2015, registrerer man et markant hopp på 20 prosent fra 2015 til 2016.

-Det er flere grunner til at vi nå ser denne økningen. Politiet har jobbet med kompetanseheving på området og er nå i en bedre posisjon til å avdekke mange av disse tilfellene. Samtidig fordrer politiarbeidet et godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og politi. Det ser vi at vi nå får til godt mange steder i landet, sier avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet Kristin Kvigne.

Doping = snarvei til drømmekroppen

Det er et økt fokus på kropp og treningskultur i samfunnet i dag. I mange sammenhenger blir utseende koblet mot vellykkethet og popularitet.

-Vi ser at for enkelte kan bruk av dopingmidler være en fristende snarvei for å sikre seg drømmekroppen. Det er noe vi absolutt ikke vil anbefale. Det er straffbart å kjøpe, bruke og oppbevare doping, og risikoen for å bli pågrepet er absolutt reell, kommenterer Kvigne.

Kjøp og salg på nett øker

I tråd med utviklingen i resten av samfunnet er det en økende trend at folk kjøper og selger narkotika over internett. Kriminelle utnytter mulighetene som ligger i internett for å nå faste og nye brukere. I tillegg benytter de teknologien knyttet til det mørke nettet for å bevare sin anonymitet og utføre den kriminelle virksomheten uforstyrret

Utviklingen stiller nye krav til politiets oppgaveløsning, både i form av mer spisset kompetanse og til nye IKT-verktøy.

-Det er viktig at politiet er tilstede der kriminaliteten skjer ? enten det er på gata eller på internett. Uten en tydelig tilstedeværelse på internett mister politiet muligheten til å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet. Vi ønsker å prioritere dette arbeidet enda høyere i tiden fremover, sier Kvigne.

Store mørketall

Totalt ble det anmeldt 39 728 narkotikalovbrudd i 2016 ? doping stod for 1 798 (4,5 prosent) av disse anmeldelsene. Samtidig er det totale omfanget av narkotikalovbrudd vanskelig å beregne fordi avdekkingsgraden anses å være lav. Det er (derfor) trolig store mørketall på dette området. Det er derfor viktig at politiet i dette arbeidet ikke bare har fokus på avdekking og bekjempelse, men også finner gode forebyggende strategier i samarbeid med andre naturlige samarbeidspartnere. Det høye antallet narkotikalovbrudd er ikke et resultat av at politiet løper etter brukermiljøene, men et resultat av den kriminaliteten som genereres av rusadferd og følgene av rusmisbruk.