Bjørg J Sollie Røste, Berit Evensen Kverneng og Trine Bakaas tar imot passkunder på Hamar.
Bjørg J Sollie Røste, Berit Evensen Kverneng og Trine Bakaas tar imot passkunder på Hamar.
FotoPolitiet/Hanne Stine Kind

Tjenestesteder og tjenesteenheter:

Innlandet politidistrikt blir inndelt i 11 lensmanns- og politistasjonsdistrikt, og det blir 21 tjenestesteder der publikum kan henvende seg til politiet. Av disse er 5 politistasjoner og 16 lensmannskontorer.

Med denne organiseringen vil 98.8 % av alle innbyggerne ha mindre enn 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. Landsgjennomsnittet er 98.6 %.

(Tjenestetilbudet slik det skisseres her, er basert på at den enkelte tjenesteenhet får beholde de ressursene de har i dag.)

Geografiske driftsenheter:

Det er besluttet at Innlandet politidistrikt skal bestå av 3 geografiske driftsenheter (GDE).

Dette er:

GDE 1 bestående av tjenesteenhetene Gjøvik, Hadeland og Valdres. Administrasjonsstedet for driftsenheten blir på Gjøvik.

GDE 2 bestående av tjenesteenhetene Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal. Administrasjonsstedet for driftsenheten blir på Lillehammer.

GDE 3 bestående av tjenesteenhetene Kongsvinger, Elverum og Nord Østerdal. Administrasjonsstedet for driftsenheten blir på Elverum.

Navn på GDE vil bli besluttet etter en intern prosess høsten 2017.

Organisering/oppbygging av GDE pågår, og endelig organisering forventes avgjort i løpet av september 2017.

Stillingene som GDE-ledere vil bli lyst ut i august, og forventes tilsatt i oktober/november.

Tjenestetilbudet:

Innbyggerne vil ha mulighet til å levere anmeldelser ved alle politiets tjenestesteder. De vil også få støtte og bistand knyttet til sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver, samt få veiledning om politiets tjenestetilbud.

I den grad det ikke er fagpersoner på tjenestestedet (eks. i forhold til sivil rettspleie eller forvaltningsoppgaver) skal man få hjelp til å komme i kontakt med rett person.

Det skal innenfor hver enkelt tjenesteenhet være et tilstrekkelig antall tjenestepersoner for å ivareta vakt- og beredskap, enten alene eller i samarbeid med andre tjenesteenheter.

Tjenesteenheten skal videre ha ansvaret for etterforsking av det store flertall av straffesaker i sin enhet, gjennomføring av det forebyggende arbeidet og kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.

Åpningstider:

Tjenesteenhetene i Innlandet vil ha åpent for publikum alle hverdager, og det vil være mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor ordinær kontortid minst en dag pr uke.

Åpningstidene til tjenestestedene vil variere noe utfra behov, men alle vil ha åpent minst to dager pr uke. Beslutning om åpningstider for det enkelte tjenestested vil skje etter dialog med den enkelte kommune.

Forebyggende arbeid:

Forebygging skal være politiets hovedstrategi og fokuset på forebyggende arbeid skal styrkes i fremtiden. Politidistriktet oppretter en egen funksjonell driftsenhet for forebygging.

Politikontakt:

Det er utpekt politikontakt for alle kommunene, og ordningen trådte i kraft 12.6.2017. I de kommunene politiet ikke har tjenestested, skal politikontakten være til stede i kommunen minst en 1 dag pr uke. Politikontaktens primære oppgave vil være å drive lokalt forebyggende arbeid, samt ha tett kontakt med kommune og samarbeidspartnere. En person kan være politikontakt mot flere kommuner.

Det vil komme mer informasjon om den nye strukturen til høsten.

Vi i Innlandet politidistrikt ønsker alle en riktig god sommer!