Politikontakt

Det er etablert politikontakter i alle kommunene, og disse blir særlig viktige i de kommunene der lensmannskontorene legges ned. En politikontakt er en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging, og skal sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. En politikontakt skal være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid (Samordning for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal han eller hun bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

Politikontakten i Bjerkreim har bedt om fast kontordag på kommunehuset i Bjerkreim.

Påvirker ikke beredskapen

Selv om kommunen ikke har eget lensmannskontor lenger, er det viktig å presisere at den nye ordningen ikke vil påvirke beredskapen. Bjerkreim ligger inn under den geografiske driftsenheten Jæren, Sandnes og Dalane.

- Når det skjer noe er det operasjonssentralen som styrer mannskapene i politidistriktet. Det er ikke lensmannskontoret som rykker ut på hendelser, men patruljene som er på hjul. I tillegg skal vi med reformen bli enda bedre på å flåtestyre patruljene våre, sier Bernt Norvalls, prosjektleder for Nytt politidistrikt.

Hva vil publikum merke til endringene?

- Reformen skal bidra til at vi endrer metodikk. Patruljene får mer fokus på forebyggende politiarbeid. Politikontaktene blir en integrert del i forebyggende- og patruljeseksjonen – de skal ut og møte folk. Vi har også fått en større operasjonssentral som dekker hele politidistriktet. I tillegg skal politiet bli bedre til å analysere og forstå utfordringene i kriminalitetsbildet gjennom bedre etterretning, sier Norvalls.

Bakgrunn

I forbindelse med nærpolitireformen er det besluttet at det skal legges ned 126 tjenestesteder i landet. De 12 politimesterne har selv blitt bedt om å gi sin innstilling til hvilke kontorer som skal legges ned. I Sør-Vest er det besluttet at 9 av politidistriktets 27 tjenestesteder skal legges ned. I tillegg har politimester Hans Vik innstilt på at det opprettes ett nytt, på Stavanger lufthavn, Sola. Etter at den formelle klagebehandlingen var avsluttet, presenterte Justis- og beredskapsdepartementet sin beslutning. Det kom klage fra Bjerkreim kommune om å legge ned lensmannskontoret, men denne ble ikke tatt til følge av departementet.

Historie

Politiførstebetjent Sven Øyvind Hegrestad fungerer som lensmann og politikontakt i Bjerkreim. Det har vært mange før ham, og Gjedrem-slekta har hatt en framtredende rolle i historien. Denne slekta satt som lensmenn fra 1893 til 1986, henholdsvis Tollef Gjedrem, Kjetil Gjedrem og Fredrik Gjedrem. I 1986 overtok Reidar Idsø, som gikk av i 2005, da Kjetil Andersen overtok. Han er den siste tilsatte lensmannen. Etter 2012 har man hatt diverse fungerer fram til i dag.