Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen. Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

- Prøveprosjektet har pågått i ni måneder, og selv om vi ikke har noen evaluering klar ennå, har vi eksempler på at tjenestepersonenes bruk av elektrosjokkvåpen har forhindret at liv er gått tapt. Vi ser også at trusler om bruk av elektrosjokkvåpen gir god effekt, og at politiet får kontroll og kan foreta pågripelser uten å avfyre, sier politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet. Han tar forbehold om at han ikke kan fastslå helt sikkert hva som ville ha skjedd i de ulike hendelsene dersom elektrosjokkvåpen ikke var tilgjengelig.

Brukes i tråd med instruksen

Grunnlaget for å bruke elektrosjokkvåpen er at det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan gjøre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for slik fare. I tillegg må andre maktmidler vurderes som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller være forgjeves forsøkt brukt. Noen fellestrekk ved hendelsene som er løst med elektrosjokkvåpen er knivstikking, trusler med kniv eller skarpe gjenstander, selvskading og trusler om selvmord.

- Det er vanskelig å vurdere omfang av bruken uten å ha et godt sammenligningsgrunnlag, men erfaringene hittil tyder på at elektrosjokkvåpen brukes i tråd med instruksen og opplæringen som er gitt. Hvis vi sammenligner oss med prøveprosjektet i svensk politi, er bruken lavere i Norge, sier Lussand.

Resultater per 3. kvartal 2019
Oversikt over bruk og trusler om bruk per september 2019, fordelt på politidistrikter. Hendelsene med drivstøt skjedde i Sør-Vestpolitidistrikt i juni og i Troms politidistrikt i juli. Hendelsene er ført som "Bruk av ESV" i statistikken for politidistriktene, i tillegg til at de er ført i kategorien "Drivstøt" for å skille dem ut.

Distriktsvise ulikheter

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. I Øst politidistrikt er elektrosjokkvåpen avfyrt åtte ganger og det er truet med å bruke det 22 ganger. I Sør-Vest er elektrosjokkvåpen avfyrt ni ganger og truet med 15 ganger. I Troms er elektrosjokkvåpen avfyrt tre ganger og truet med sju ganger. Tjenestepersoner i Oslo politidistrikt har avfyrt elektrosjokkvåpen seks ganger hittil. Oslo har ikke tilfeller der det kun er truet med elektrosjokkvåpen. To av tilfellene med avfyring/bruk dreide seg om "drivstøt", som er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres.

Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan ikke sammenlignes på tvers. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

Se film om elektrosjokkvåpen her

 

Informasjon om de ni hendelsene der politiet brukte elektrosjokkvåpen (ESV) i perioden juli-september 2019.

JULI

Troms politidistrikt, Tromsø

En politipatrulje observerte et innbrudd i en bil og konfronterte gjerningspersonen. Vedkommende truet tjenestepersonene med kniv, før personen forsøkte å stikke fra stedet til fots. Da patruljen tok vedkommende igjen fortsatte gjerningspersonen å true med kniv og etterkom ikke gjentatte pålegg om å slippe kniven. Patruljen avfyrte elektrosjokkvåpen to ganger mot gjerningspersonen, først uten effekt, deretter med effekt. Under pågripelsen holdt personen fremdeles kniven i hånden, og patruljen vurderte det som nødvendig å utføre et drivstøt mot personen. Dette varte ca. 2 sekunder og medførte at gjerningspersonen slapp kniven og pågripelsen kunne gjennomføres. Denne hendelsen er også oppført i statistikken som drivstøt. I etterkant av hendelsen ble det klarlagt at personen hadde rømt fra en psykiatrisk institusjon, og vedkommende ble tilbakeført dit etter en helseundersøkelse. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen under hendelsen.

Øst politidistrikt, Follo

Under gjennomføring av en pågripelsesbeslutning av en person som var kjent for politiet på grunn av betydelig voldshistorikk, slo vedkommende seg løs fra patruljen under påsett av håndjern. Vedkommende etterkom ikke politiets pålegg, og ble skutt med elektrosjokkvåpen, og deretter tatt kontroll på og pågrepet. Politiet var bevæpnet med skytevåpen under hendelsen.

AUGUST

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger

Politiet ble tilkalt til et forhold der en psykotisk person hadde forårsaket svært store skader på inventaret i en leilighet med en stor hammer. Vedkommende etterkom ikke pålegg fra patruljene, og truet innsatspersonellet med hammeren. Vedkommende ble skutt med elektrosjokkvåpen og patruljen fikk kontroll på og pågrepet personen. Politiet var bevæpnet med skytevåpen under hendelsen.

Innlandet politidistrikt/Beredskapstroppen, Jaren

Beredskapstroppen ble tilkalt til en hendelse der en person hadde forskanset seg i en hytte og truet og angrep lokalt politi. Etter en langvarig politiaksjon ble personen skutt flere ganger med elektrosjokkvåpen, uten at dette ga ønsket effekt. Personen ble senere skutt med skytevåpen og døde som følge av dette.

Hendelsen er ført som to tilfeller av bruk i statistikken. Politiets håndtering av dette oppdraget er fremdeles under etterforskning av Spesialenheten for politisaker, og blir derfor ikke nærmere beskrevet her.

Oslo politidistrikt, Oslo

Politiet ble tilkalt til en hendelse hvor en person hadde knivstukket en annen person. Gjerningspersonen hadde tatt tilhold i en leilighet og nektet å komme ut eller på annen måte etterkomme politiets pålegg. Vedkommende var fremdeles i besittelse av kniven, og nektet å slippe denne. Det ble forsøkt med andre maktmidler, uten at dette ga ønsket resultat. Personen ble deretter skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Politiet var bevæpnet med skytevåpen under hendelsen.

Oslo politidistrikt, Oslo

Politiet ble tilkalt til en hendelse hvor en person truet beboere på en institusjon. Vedkommende hadde tilgang på flere farlige redskaper. I tillegg truet personen med å ta sitt eget liv. Ved politiets ankomst gjorde personen et forsøk på å hoppe ut av et vindu fra stor høyde, og ble skutt med elektrosjokkvåpen i forsøket. Innsatspersonellet fikk tak i vedkommende på vei ut av vinduet og fikk dratt personen inn igjen i rommet. Vedkommende ble overlatt helsevesenet etter hendelsen. Politiet var bevæpnet med skytevåpen under hendelsen.

SEPTEMBER

Øst politidistrikt, Fredrikstad

Ved en helseinstitusjon hadde en beruset pasient truet en lege med alvorlig vold, og de ansatte på institusjonen måtte søke tilflukt og låse seg inne på et rom. Forut for politiets ankomst ramponerte pasienten lokalene på helseinstitusjonen og utførte alvorlig skadeverk på stedet. Vedkommende hadde tilgang på flere skarpe gjenstander. Da politiet kom til stedet etterkom ikke personen politiets pålegg. Politiet hadde ikke kontroll på hvor de ansatte befant seg eller hvilken tilstand de var i. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Politiet var bevæpnet med skytevåpen under hendelsen. 

Sør-Vest politidistrikt, Stord

Politiet ble tilkalt for å bistå helsevesenet i en situasjon der en person truet med å ta sitt eget liv. Vedkommende var i besittelse av en kniv og en øks. Ved politiets ankomst kom personen mot politiet bærende på både øksen og kniven, og nektet å etterkomme politiets pålegg. Andre maktmidler ble forsøkt brukt først, uten at dette gav nødvendig effekt. Personen ble deretter skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Politiet var bevæpnet med skytevåpen under hendelsen.

Sør-Vest politidistrikt, Haugesund/Karmøy

Politiet ble tilkalt av helsevesenet til et forhold der en suicidal person hadde kuttet seg selv med en skarp gjenstand. Ved politiets ankomst observerte de en skadet personen som holdt en skalpell Denne ville ikke vedkommende legge fra seg, til tross for gjentatte forsøk fra politiets side. Personen gjorde et nytt forsøk på selvskading og ble da skutt med elektrosjokkvåpen. Politiet fikk kontroll på personen, og vedkommende fikk nødvendig helsehjelp for skadene og videre oppfølgning.

Her kan du lese om de 16 hendelsene der elektrosjokkvåpen ble avfyrt i perioden april-juni 2019

Her kan du lese om de fire hendelsene der elektrosjokkvåpen ble avfyrt i perioden januar-mars 2019

Drivstøt

Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet.

Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.