Logoer på samarbeidspartnere på fagdagen
Rundt hundre er påmeldt til fagdagen fra etatene.

Onsdag 6. november møttes Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Justervesenet, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Politi, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Kemner, Statens Naturoppsyn og NAV til en lokal felles tverretatlig fagdag i Møre og Romsdal.

Formålet med fagdagen varnettverksbygging, å bli bedre kjent med andre etaters ansvarsområde og øke den faglige kompetansen. Dette som et ledd i arbeidet med å forebygge og bekjempe fiskerirelatert kriminalitet, herunder miljøkriminalitet og arbeidslivskriminalitet både på sjø og land.

Tilstede på konferansen var også statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet. Høgskolelektor Inger Coll fra politihøgskolen og leder i Norsk Øko-forum hadde innlegg der hun tok opp særtrekk ved tverretatlig samarbeid - hvordan etatene kan jobbe bedre sammen. Coll gikk også gjennom riktig bruk av unntakene fra taushetsplikten inn mot eksempelvis samarbeidet en ønsker å få til. 

Seniorrådgiver Knut Ivarson Øvregård fra Nasjonalt ID-senter informerte om bruk og kontroll av ID i samfunnet. På ettermiddagen presenterte undersøkende journalist Siri Gedde-Dahl, leder for Dagbladets gravegruppe «Krabbekrigens ofre - om mulig menneskehandel i Båtsfjord og erfaring med kontrolletater». Et innlegg til ettertanke.

Politidistriktet i Møre og Romsdal avrundet dagen og presenterte politiets rolle og informerte rundt temaet menneskehandel. 

Media lokalt var for øvrig invitert til å delta på programmet.

Delagere på fagdagen 2019
Deltagere på fagdagen 2019
FotoEli Anne Tvergrov
Statssekretær Guro Angell Gimse fra Arbeids- og sosialdepartementet sammen med en av deltakerne på konferansen.
Statssekretær Guro Angell Gimse fra Arbeids- og sosialdepartementet sammen med en av deltakerne på konferansen.
FotoEli Anne Tvergrov
Innlegg fra Dagbladet - viser presentasjonen
Undersøkende journalist Siri Gedde-Dahl, leder for Dagbladets gravegruppe presenterte «Krabbekrigens ofre - om mulig menneskehandel i Båtsfjord og erfaring med kontrolletater». Et innlegg til ettertanke.
FotoEli Anne Tvergrov