Beslutninga innebærer at besetningsmedlemmer som er tredjelandsborgere (de som ikke er EØS-borgere) og som reiser i Norge på sjømanns-ID ikke har lov til å forlate kaiområdet.

Det vil si at de kan oppholde seg på kaien ved nødvendig lasting, lossing eller annet arbeid relatert til skipet ved kai.

Dette gjelder både private og offentlige kaianlegg i Troms politidistrikt.

Beslutninga gjelder med umiddelbar virkning og er nå blitt videreført til å gjelde til 14.8.2020. Beslutninga om landslovsnekt er gjort med hjemmel i Lov om utlendinger § 16 jf forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 4-19 femte ledd.

Denial of shore leave in Troms

To prevent the spread of the corona virus, the Chief of Police has decided to refuse foreign crew members shore leave in all ports in Troms Police District, as of March 16th until August 14th. The decision means that foreign crew members (non EEC) in Norway holding a Seaman's ID  are not allowed to leave the port. Loading, unloading and other work related to the ship is allowed. The decision is in effect for all ports, private and public, in Troms Police District.

The Immigration Act article 16 and the Immigration Regulations sections 4-19 open for denial of shore leave when this is found to be necessary for reasons of order and security or other particuklar reasons.