Dette er gjort i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5.ledd idet det foreligger "særlige grunner". De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19 viruset.

Unntak:

Landlovsnekt gjelder ikke for nordmenn, EØS-borgere bosatt i Norge og andre utlendinger som til vanlig er bosatt i Norge.

Arbeid på kai i direkte nærhet til fartøyet for å gjennomføre nødvendig lasting og lossing, faller ikke inn under nektelsen. Smitteforebyggende tiltak ved slikt arbeid anbefales i henhold til FHI retningslinjer.

Nektelsen er gjeldende frem til denne blir opphevet av Politimesteren i Møre og Romsdal.

Denial of shore leave in Møre og Romsdal Police District

To prevent the spread of the corona virus, the Chief of Police has decided to refuse foreign crew members shore leave in all ports in Møre og Romsdal Police District. The decision means that foreign crew members are not allowed to leave the ISPS area.

The Immigration Act article 16 and the Immigration Regulations sections 4-19 open for denial of shore leave when this is found to be necessary for reasons of order and security or other particular reasons.