Etter endringen rundt landlovsbestemmelsen som ble gjort av Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt 01.01.2020, medfører dette at mannskap vil kunne bevege seg inntil 5km fra fartøyet de er påmønstret, uten å måtte kontakte politiet for å bevege seg av fartøyet.

Reglene om karantene ved ankomst Norge gitt ved forskrift, er fortsatt gjeldende. Utover dette vises det til oppfordring om sosial distansering og begrensninger i ansamling gitt ved retningslinjer av helsemyndigheter og regjering.

Når det gjelder vurdering av karantene ved ankomst Norge etter seilas, vises det til gjeldende forskrifter og helsemyndighetenes retningslinjer. Ved usikkerhet er helsemyndigheten riktig kontaktpunkt.

Det anmodes for øvrig om å holde seg oppdatert på gjeldende forskrifter i forhold til smittevern og karantene.

Med hilsen

Møre og Romsdal politidistrikt

 

ENGLISH

The Chief of Police in Møre and Romsdal Police District has decided that denial of shore leave put in place March 13th this year, is lifted. Monday June 22nd 2020 at. 00:00 ordinary shore leave will again be allowed in the Møre and Romsdal Police District.

Following the changes made to local regulations, by the Chief of Police in Møre og Romsdal police district on January 1st 2020, this means that crews will be able travel up to 5 km from the vessel they are on board, without having to contact the police to go ashore.

The rules on quarantine on arrival in Norway provided by national regulations are still in force. In addition to this, reference is made to the call for social distancing and restrictions on crowd gatherings, put forth by health authorities and the government.
When it comes to assessing quarantine upon arrival in Norway after sailing, reference is made to the current regulations and the guidelines of the health authorities. In case of uncertainty, the health authority is the correct point of contact.
In addition, it is encouraged to keep up to date on current regulations in relation to infection control and quarantine.

With hopes of good health for everybody.

Møre and Romsdal Police District