- Evalueringsutvalget fikk i oppdrag å levere en uavhengig vurdering. Evalueringen er nå sluttført og rapporten overlevert. Vi ønsket oss konkrete læringspunkter for læring og utvikling, og det har vi fått, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Evalueringsrapporten peker i hovedsak på tre grupper av forbedringspunkter: formidling og oppfølging av trusselvurderinger, tipshåndtering og politiets operative håndtering av hendelsen.

- Utvalget har vært opptatt av å gi konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan styrke seg videre innen disse tre områdene, forteller Bjørnland.

Formidling og oppfølging

Utvalget anbefaler å styrke etterretningsdialogen mellom Politidirektoratet og PST. Utvalget mener også det er nødvendig å utvikle bedre rutiner og retningslinjer i direktoratet for oppfølging av trusselvurderinger fra PST.

Videre anbefaler utvalget at PST og politiet sammen styrker den løpende dialogen med trussel-utsatte grupper slik at disse gruppene kan ivareta egen sikkerhet på en bedre måte.

Tipshåndteringen

Utvalget ser et generelt behov for å forbedre samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av etater og myndigheter, med særlig henblikk på toll, helse og skole.

Utvalget anbefaler videre at PST og Politidirektoratet tydeliggjør roller og oppgavefordeling mellom PST og politiet i arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme.

Politiets operative håndtering av hendelsen

Utvalget er kritisk til situasjonsforståelsen som rådet på operasjonelt nivå de første timene, og mener også at responstiden trolig kunne vært kortere.

Utvalget fremhever at det er behov for å se på ansvar og roller i Politidirektoratet og ved politiets situasjonssenter (PSS).

- Rapporten trekker også frem det som har fungert bra, men det viktigste er hva vi kan lære og utvikle oss på. Vi tar utvalgets funn på største alvor og  er nå i ferd med å legge en plan for utviklingspunktene fremover, en plan som vil følges strukturert opp for å sikre at vi faktisk oppnår læring og eventuell endring der det er behov, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.