- Dette er en gledelig utvikling. Da tilsvarende undersøkelse ble utført i 2018 svarte 72 prosent av respondentene at de hadde svært høy eller høy tillit til politiet. Innbyggernes tillit er skjør, og vi jobber hele tiden for å styrke den, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.

93 prosent av de spurte har svart at de føler seg trygge i Sør-Vest politidistrikt. Undersøkelsen viser også at Sør-Vest politidistrikt skårer bra på publikums oppfatning av om politiet kommer raskt ved behov for akutt hjelp, og på at det er lett å komme i kontakt med politiet ved ulike behov.

Har forbedringspotensiale

Undersøkelsen har kartlagt hvordan politidistriktene håndterer de ulike sakstypene. Innbyggerne i Sør-Vest politidistrikt er jevnt over fornøyd med politiets håndtering, sammenlignet med andre distrikt. Sør-Vest er det politidistriktet som skårer best på håndtering av saker som gjelder mobbing eller trakassering på internett, samt vold eller trusler om vold.

Sør-Vest politidistrikt kommer relativt dårlig ut på området som gjelder å ta rettferdige og upartiske avgjørelser i saker de behandler. I tillegg er Sør-Vest det politidistriktet innbyggerne vurderer i gjennomsnitt dårligst med tanke på å forklare sine avgjørelser og handlinger når de blir bedt om det.

- Dette viser at vi må ha fokus på bedre informasjon og kommunikasjon i møte med innbyggerne våre. Det er viktig for å bevare og styrke tillit, understreker Hans Vik.

Fornøyd med håndtering av forvaltningssaker

Av de spurte innbyggerne i Sør-Vest politidistrikt har 46 prosent svart at de var i kontakt med politiet i løpet av 2020. De fleste av disse henvendelsene gjelder forvaltningssaker som pass, politiattest eller våpentillatelse. Av disse ligger Sør-Vest politidistrikt over landsgjennomsnittet hva gjelder tilfredshet. 84 % har svart at de er fornøyd.

Rapporten om politiets nasjonale innbyggerundersøkelse for 2020, samt tidligere år finner du her: https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/innbyggerundersokelsen/