Tilføyet boks lenger nede i saken, som gir svar på en del spørsmål om oppbevaring (15 juni 2021).

- Om du har våpen eller lurer på å skaffe deg våpen, kreves det at du har våpnene trygt oppbevart i godkjent våpenskap, slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Informasjon om kravene til oppbevaring av våpen og ammunisjon kan du lese mer om på våpensidene våre.

Vi opplever at våpenkontrollene våre hos private våpeneiere bidrar til en ansvarliggjøring. Kontrollene skaper generelt en mer disiplinert holdning til våpen og våpenoppbevaringen, sier Liv Torild Karlsvik, seksjonsleder forvaltning i Møre og Romsdal politidistrikt. Erfaringen vår er samtidig at flertallet har god orden på skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, understreker hun.

- Politiet har sammen med seriøse jegere og skyttere et felles mål om at våpen ikke havner i hendene til de som ikke er skikket til å inneha våpen, for eksempel noen i et kriminelt miljø eller hos ustabile personer, sier Karlsvik. Vi vet at våpen som ikke er oppbevart sikkert, lettere kommer på avveie.

- Brudd på regelverket om oppbevaring kan få betydning for videre våpentillatelse og/eller det kan medføre en strafferettslig reaksjon. Om det mangler våpen eller våpendeler som står oppført på våpenkortet til den vi har kontroll hos, så må det gis en utfyllende forklaring på hvor gjenstandene befinner seg. For politiet er ønsket å ha full kontroll over de skytevåpen som vi har i samfunnet vårt. I Møre og Romsdal har vi nesten 24.000 private våpeneierne som har løst våpenkort. Fordelt på private personer, skytterlag og andre er det registrert drøyt 77.000 våpen.  

- Politidistriktet har siste årene kjørt systematisk opprydding inn mot dødsbo og arbeidet med å kontakte arvinger holder frem.  - Det folk må huske på når en jeger eller skytter i familien går bort, er at selve våpentillatelsen for et registreringspliktig våpen aldri kan gå i arv.

Arvingen eller den nye eieren av våpenet, må søke om tillatelse fra politiet til å eie dette. Vi erfarer at våpen går i arv eller overtas av andre, men at det ikke sendes inn søknad til politiet om å få overta våpenet. I praksis betyr det at arvingene eller andre som har overtatt våpenet, besitter våpenet ulovlig, forklarer Karlsvik. Her må det ryddes opp ved at den som har overtatt våpenet søker politiet om tillatelse til å overta våpenet.

- Våpen som ingen søker om å få overta, må innleveres nærmeste lensmannskontor eller politistasjon til destruksjon. Da tar du alltid først kontakt med politiet for å gjøre en avtale om det. Politiet ønsker å ha full kontroll over skytevåpen registrert på eiere som har gått bort, slik at disse ikke kommer på avveie og havner på feil hender. Karlsvik oppfordrer derfor til en vårrengjøring også i den forbindelse. Reglene om arv av våpen, om en arving ønsker å overta, plombere, destruere, eller selge det, kan en finne mer om her på nettsidene våre.  

Det er våpenloven § 30 siste ledd jf. våpenforskriften § 11-6 (den nye loven og forskrift trer i kraft 01.06.21), som gir politiet hjemmel til å foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Politiet må forhåndsvarsle og det skjer skriftlig. Kontroll av oppbevaring hos private kan ikke gjennomføres før det har gått minimum 48 timer fra forhåndsvarselet antas mottatt i posten.

- Med tanke både på smittevernsrestriksjoner og det praktiske så følger vi også opp med en telefon for en endelig avtale om hjemmebesøket, sier Karlsvik. De som kommer vil være politi og ut fra hva som er praktisk av andre oppdrag den aktuelle dagen kan de være både i sivilt eller uniformert. 

Reglene om oppbevaring

Reglene om oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon finner du  i § 19 våpenlova av 1. juni 2021) Ny våpenforskrift kapittel 6, gir detaljerte regler om privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon:

 • Våpnene skal oppbevares i godkjent våpenskap.
 • Det er ikke adgang til å oppbevare skytevåpen i en bolig det ikke bor noen i. En kan ikke ha våpenskapet stående i for eksempel fritidsbolig, hytte, garasjer og uthus, eller i kjellerboder i tilknytning til fellesarealer i boligsameier/ borettslag.
 • Ammunisjon må oppbevares nedlåst i et våpenskap eller et annet låsbart sted.
 • Nøkkel til våpenskap skal oppbevares forsvarlig.

For mer informasjon om våpen:

Svar på spørsmål vi har fått inn på kontrollene våre

Spørsmål: Har den nye loven unntak når det gjelder våpenoppbevaring på folkeregistrert adresse?

 • Ny våpenlov (fra 1. juni 2021) med forskrift innebærer endringer til krav vedrørende oppbevaring, våpenlova § 19 andre ledd, jf. fjerde ledd nr. 7, jf. våpenforskriften § 6-2.  Hovedregelen er fortsatt at våpen skal oppbevares i godkjent våpenskap på folkeregistrert adresse, men det er innført to unntak:

  • Den nye våpenloven med forskrift gir adgang til å oppbevare våpen i godkjent våpenskap på annet sted enn folkeregistrert adresse, dersom våpeneier har varig opphold der, eks. hus, leilighet, hybel og lignede som våpeneier eier eller leier.  Vilkåret er altså at våpeneier bor og har varig opphold på det andre stedet. I tillegg må det sendes melding skriftlig inn til politiet minst tre uker på forhånd, om hvor (og adresse) våpenet vil bli oppbevart. Se våpenforskriften § 6-2 første ledd.
  • Den nye våpenloven med forskrift gir også adgang til å oppbevare våpen hos andre (i godkjent våpenskap/våpenrom) som har våpentillatelse for tilsvarende våpen. Å oppbevare våpen hos andre trenger en ikke å søke politiet om, men oppbevaring hos andre må meldes skriftlig inn til politiet minst tre uker før oppbevaringen tar til. Politiet kan i enkelttilfelle nekte slik oppbevaring. Våpen kan også oppbevares hos våpeneier sitt skytterlag/klubb på samme vilkår. Se våpenforskriften § 6-2 andre ledd.
 • For begge ovennevnte tilfeller  kreves at våpeneier dokumenterer oppbevaring i våpenskap på det oppbevaringssted som er oppgitt i meldingen, slik at dokumentasjon/serienr. på skap må oppgis i meldingen.  Våpeneier er i begge tilfeller ansvarlig for at våpen oppbevares i hht regelverket om oppbevaring.

Kan den som oppbevarer våpenet for meg bruke mitt våpen?

Hva skjer ved kontroll hos den som oppbevarer våpenet mitt?

 • Ved eventuelt våpenkontroll hos våpeneier som ikke har oppbevart sitt våpen på folkeregistrert adresse,  må det fremgå at bestemmelsene om oppbevaring på annet sted enn folkeregistret adresse er fulgt. Meldingen som er sendt politiet om oppbevaring etter forskriften § 6-2 første og andre ledd, vil også være å finne i politiets register.

Kva er krava til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon?

Sjå i våpenlova § 19  av denne framgår det at: 

 • Den som oppbevarer skytevåpen, skal syte for at det er tømt for ammunisjon.
 • Den som har løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 56 eller 7, skal oppbevare desse i sin faste bustad, med mindre det er gjort unntak etter fjerde ledd nr. 7.

 • Løyvepliktige skytevåpen, eller nærare bestemte delar til skytevåpenet, skal oppbevarast nedlåste i godkjent tryggingsskap eller i godkjent våpenrom. Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst.

Kongen gir forskrift om:

 1. Kva våpendelar som kan oppbevarast nedlåste i staden for komplette skytevåpen.
 2. Krav til oppbevaring av ammunisjon.
 3. Krav til godkjenning av tryggingsskap eller våpenrom.
 4. Særskilde krav til oppbevaring for personar som har løyve til å ha eit nærare fastsett tal løyvepliktige skytevåpen.
 5. Særskilde krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for personar som driv næringsverksemd etter § 23 i våpenlova.
 6. Særskilde krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for andre juridiske personar enn næringsdrivande etter § 23i våpenlova.
 7. Oppbevaring av løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7 på annan stad enn i fast bustad.

Kva meir kan seiast rundt det å ha oppbevaring på annan bustad?

Sjå våpenforskrifta § 6-2 som omhandlar oppbevaring på annan bustad med vidare

 • Løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon kan oppbevarast i annan bustad enn der vedkomande er når løyvehavar minst tre veker på førehand sender melding til politiet om kvar gjenstandane skal oppbevarast. Ein bustad etter første punktum kan vere hus, leilegheit, hybel og liknande som løyvehavar eig eller leiger, og som vedkomande har varig opphald i. Hytter, fritidsbustad og liknande, som ikkje brukast til varig opphald, reknast ikkje som bustad. Kravet til melding etter første punktum gjeld ikkje ved mellombels oppbevaring etter § 6-8i våpenforskrifta.
 • Den som har løyve til å ha skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon kan overlate desse gjenstandane for oppbevaring hos andre som har løyve til å ha tilsvarande gjenstandar, når den som overlèt gjenstandane på førehand gjev politiet melding om dette. Slik melding skal sendast til politiet på fastsett skjema minst tre veker før gjenstandane skal overlatast til andre for oppbevaring.
 • Den som har fått overlate skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon til oppbevaring kan ikkje bruke gjenstandane utan at krava til utlån er oppfylte. Skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er overlatne til oppbevaring tel med i talet gjenstandar som kan oppbevarast i medhald av dette kapitelet.