− I den siste trusselvurderingen vi har mottatt fra PST fremgår det at den skjerpede terrortrusselen har avtatt. Med en redusert terrortrussel bortfaller også politiets hjemmelsgrunnlag til å opprettholde en midlertidig bevæpning av mannskapene våre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet har tett dialog med PST og vurderer fortløpende hvilke tiltak som anses som nødvendige for å møte utviklingen i trusselbildet.

− Det er vanskelig å forutse hvordan trusselbildet vil utvikle seg, men når det ikke lenger anses som en skjerpet trusselsituasjon må tiltaket med midlertidig bevæpning opphøre. Situasjonen kan imidlertid endre seg på kort tid, og politiet er forberedt på å raskt tilpasse seg endringer i trusselbildet, sier Bjørnland.

Krever samtykke

Norsk politi er i utgangspunktet ubevæpnet i daglig tjeneste, med fremskutt lagring av skytevåpen i politiets kjøretøy og kan bevæpnes i forbindelse med konkrete oppdrag ved behov. Politiet kan imidlertid være bevæpnet i daglig tjeneste når det anses som nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon.

− Beslutningen om midlertidig bevæpning har vært hjemlet i denne bestemmelsen, hvor Politidirektoratet på bakgrunn av det skjerpede trusselbildet har innhentet samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen for perioder på inntil åtte uker av gangen, forklarer Bjørnland.

Siste utvei

Politiet skal så langt det går unngå å bruke makt i sin oppdragsløsning, og bruk av skytevåpen kan bare finne sted når det anses som absolutt nødvendig. Rapporteringer fra politiet fra perioden med midlertidig bevæpning viser at politiet bruker skytevåpen svært sjeldent.

− Det er en grunnleggende holdning i hele politiet å utøve minst mulig makt, og at bruk av skytevåpen skal benyttes som siste utvei. Vår oppfatning er at de operative mannskapene har håndtert situasjonen med bevæpning i daglig tjeneste på en god måte, og at de fortsetter å løse politiets oppgaver uten å ty til unødig bruk av makt, avslutter Bjørnland.