Illustrasjonsbilde i svart-hvitt som viser menneskeskikkelse som ser ut av et vindu med gardiner

Overordnet ser KOM behov for en styrket nasjonal samordning av arbeidet mot menneskehandel og en mer effektiv organisering av bistanden til mulige ofre for menneskehandel. I årets rapport settes også fokus på covid-19 pandemiens implikasjoner i arbeidet mot menneskehandel.

KOM er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

En av KOMs oppgaver er å utarbeide en årlig tilstandsrapport om situasjonen på menneskehandelsfeltet i Norge. Rapporten er ment å danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og mer målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og bistå og beskytte ofrene.

Justis- og beredskapsdepartementet har koordineringsansvar for regjeringens innsats mot menneskehandel, og tilstandsrapporten skal særlig være et bidrag til departementets beslutningsgrunnlag for utvikling av politikk og prioriteringer på feltet. Andre målgrupper for rapporten er de ulike offentlige instansene og frivillige organisasjonene rundt om i landet som har et ansvar i arbeidet mot menneskehandel. Rapporten retter seg i tillegg mot personer eller aktører som søker kunnskap om feltet.

I tilstandsrapporten for 2020 gir KOM kunnskap om

  • utfordringer, satsinger og anbefalinger
  • covid-19 implikasjoner i arbeidet mot menneskehandel
  • gjennomførte tiltak for å bistå og beskytte antatte ofre
    for menneskehandel, ved temaene oppholdstillatelse, assistert retur, barnevernstiltak, helsehjelp og bo- og oppfølgingstiltak
  • straffesaker om menneskehandel

Les hele tilstandsrapporten for 2020 .

Her er et kort utdrag fra rapporten om temaet straffesaker

Straffesaker

Menneskehandel og grov menneskehandel rammes av straffeloven 2005 §§ 257 og 258. Strafferammen for menneskehandel er fengsel inntil 6 år og for grov menneskehandel fengsel inntil 10 år.

Anmeldelser

I 2020 ble det registrert 39 anmeldelser for menneskehandel. 3 av de 39 anmeldelsene var for grov menneskehandel. I 7 av anmeldelsene var fornærmede under 18 år på gjerningstidspunktet (til sammen 15 personer). 8 av 12 politidistrikter har hatt anmeldte saker om menneskehandel i 2020.

Dommer

I 2020 resulterte 1 straffesak i fellende lagmannsrettsdom for menneskehandel. (utnyttelse til prostitusjon og tvangsarbeid). I tillegg resulterte 1 lagmannsrettsdom fra 2020 (utnyttelse av mindreårige til seksuelle formål) i frifinnelse i Høyesterett samme år, og 1 tingrettsdom fra 2020 (utnyttelse til tvangsarbeid) i frifinnelse i lagmannsretten samme år. Pr. 1. tertial 2021 var det ikke avsagt dommer om menneskehandel.

Siden innføringen av straffebestemmelsen om menneskehandel i 2003, er det etter KOMs oversikt avsagt totalt 50 fellende dommer. 49 av dommene er rettskraftige. 13 av straffesakene omfatter utnyttelse av mindreårige. 40 av straffesakene gjelder utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål, en av dem i kombinasjon med tvangsarbeid. 10 gjelder utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester.