Bakgrunnen for forelegget er at den kvinnelige pasienten ifølge politiet ble liggende for lenge uten adekvat behandling.

Saken ble anmeldt til politiet i mai 2018 av pasientens pårørende. Etter å ha mottatt en vurdering fra Fylkesmannen i Troms høsten 2018, startet politiet etterforskning tidlig i 2019.

Grunnet sakens kompleksitet mottok politiet bistand fra Kripos i etterforskningen. Det er avhørt en rekke vitner og innhentet omfattende dokumentasjon samt erklæringer fra medisinsk sakkyndige. Avslutningsvis er det bedt om en vurdering fra Helsetilsynet før påtaleavgjørelsen ble truffet.

Politiet har etter ordre fra statsadvokaten utstedt forelegg på kr. 300000 for brudd på Helsepersonelloven § 67 første ledd, jf. § 4, jf. straffeloven § 27.

Påtalemyndigheten har ikke funnet grunnlag for å straffe enkeltpersoner og sakene mot disse er følgelig henlagt.