− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Tydeliggjøring av roller

Det er helt legitimt for politiansatte å ta del i politisk arbeid eller engasjere seg i ulike frivillige organisasjoner. Samtidig skal alle ansatte i politiet opptre på en måte hvor det ikke skapes tvil om man representerer politiet eller seg selv som privatpersoner.

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland.

Skal ikke forveksles med politiet

Politidirektoratet har allerede igangsatt et arbeid for å bidra til at det er et klart skille mellom politiet og ulike frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer. Den siste tiden har synliggjort at bruk av ordet «politi» i navnet på frivillige foreninger kan være uheldig og skape usikkerhet rundt politiets rolle som myndighetsutøver og politiansattes arbeid i frivillige foreninger.

− Vi vil gå i dialog med aktuelle foreninger for å diskutere problemstillinger rundt at bruk av ordet politi kan skape usikkerhet og forveksles med politiet. Dersom det er ytterligere grep som kan bidra til at dette skillet blir enda tydeligere vil vi vurdere det, sier Bjørnland.

Stanser administrativ og økonomisk støtte

Politidirektoratet har tidligere varslet en gjennomgang av økonomisk støtte til alle frivillige organisasjoner og foreninger. Støtten som er gitt er tildelt etter formelle søknader og er avgrenset til gjennomføring av faglige konferanser som har blitt vurdert som kompetansehevende for medarbeidere i politiet.

− Vi ønsker i lys av denne saken å se nærmere på vår praksis, og har tatt initiativ til å ta en fornyet vurdering av grunnlaget for å gi administrativ eller økonomisk støtte til frivillige foreninger. Inntil videre har vi derfor stanset utbetaling av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner, forklarer Bjørnland.

Økt bevisstgjøring

Politidirektoratet har i lys av flere aktuelle saker sett behov for å presisere at alle som har et ansettelsesforhold i politiet må være sitt ansvar bevisst, og være tydelige på dette rolleskillet. Dette skal bidra til økt bevisstgjøring og rolleforståelse som etaten kan ta lærdom av.

− Politidirektoratet er svært opptatt av at det ikke skal oppstå uklarhet hvor frivillige foreninger oppfattes som en del av politiet. Nå tar vi en full gjennomgang for å sikre en tydeligere og mer prinsipiell bevissthet rundt dette rolleskillet, avslutter Bjørnland.