-Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Vi imøteser en grundig rapport som vil bidra med viktig kunnskap og læringspunkter, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Deltakerne i utvalget

Utvalget skal ledes av professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskulen på Vestlandet. De øvrige deltakerne i utvalget er:

  • Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø,
  • Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen,
  • Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo,
  • Advokat Vidar Strømme - fra 1.10.21 - fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

-Politiet vil bidra etter beste evne inn i arbeidet med å belyse saken så godt som mulig, kommenterer Bjørnland.

Oppdraget

Oppdraget er formulert relativt vidt for å sikre handlingsrom til å vurdere de sidene av saken som utvalget mener er av interesse. Det er imidlertid klart at utvalget skal avgrense sitt arbeid mot undersøkelsen som er igangsatt av Riksadvokaten når det gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker.

-Jeg mener mandatet er utformet på en måte som vil bidra til å gi nødvendig kunnskap om politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til NNPF. Jeg mener også at avgrensningen mot undersøkelsen som er igangsatt av Riksadvokaten, er fornuftig, kommenterer Bjørnland. Hun fortsetter:

-Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen, og der det skapes et inntrykk av at tilliten til politiets utfordres, så må vi rydde opp. Det er vi forberedt på.

Les pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.