Operativt

I andre tertial er det fortsatt gode resultater for politiets operative tilstedeværelse. Responstiden er innenfor de nasjonale kravene for alle tettstedskategorier, og det er en liten økning i svarandel innenfor tidskravet på nødnummer 112.

Bemanning

Politiet har bemannet opp i tråd med tildelingen for økt påtalekapasiet. Det er nå 43 flere påtalejurister i politiet enn det var i juli 2021. Det vil si at det er ansatt både 30 påtalejurister i henhold til tildelingen i RNB 2020, og 12 metodejurister som forutsatt i tildelingsbrevet 2021.

Økonomi

Hittil i år har politiet et mindreforbruk. Dette beror i all vesentlighet på midler avsatt til anskaffelser og investeringer, hvor blant annet pandemien har ført til at aktivitet er forskjøvet til senere budsjettår. Det er også forsinkelser og derav lavere ressurspåslag for prosjekter i den strategiske utviklingsporteføljen. Mindreforbruket er derfor i stor grad bundet opp i fremtidige forpliktelser.

Tilgjengelige tjenester

Risikoen for manglende måloppnåelse for mål 5, "Tilgjengelige tjenester med god service" er justert opp. Dette skyldes situasjonen i den sivile rettspleien, hvor særlig gjeldsordninger har en økt risiko for negativ utvikling fremover. Politiet iverksetter tiltak for å bedre situasjonen.

Politidirektoratets 2. tertialrapport 2021.pdf

For straffesakstallene, se egen publisering.