Våpenforhandlere i Norge er underlagt streng kontroll av myndighetene for å ha løyve til å drive med salg av våpen. I mai i år utførte Politiet i Finnmark en varslet kontroll hos en våpenforhandler i Øst-Finnmark. Forhandleren er blant de største i Nord-Norge med tanke på størrelsen på varebeholdningen av våpen og våpendeler, samt store mengder ammunisjon.

-Med et så stort varesortiment er det spesielt viktig at lokalet er forsvarlig sikret mot innbrudd og tyveri.  Under kontrollen ble det gjennomført besiktigelse av hele forretningslokalet og gjennomgang av sikkerhetselementer. Det ble også tatt stikkprøver fra lagerbeholdningen som ble sjekket opp imot innrapporterte våpen opplyser Ellen Mari Lindkvist seksjonssjef for våpenforvaltning i Finnmark politidistrikt .

Kontrollen i mai avdekket betydelige feil og mangler når det gjelder oppbevaring av våpen/ammunisjon, sikring av lokalet med mer. Forhandleren fikk frist på å utbedre innen september.

-Våpenforvaltningen var i dag torsdag 11.11 på en ny varslet kontroll for å sjekke om påleggene var utført. Men kontrollen avdekket fortsatt mangler og flere pålegg var ikke fulgt opp. Det ble derfor besluttet å anmelde forhandleren for å ha brutt våpenloven (1961) § 17 1. ledd siste setning, jfr våpenforskriften (2009) § 42.  I forbindelse med anmeldelsen har politiet utført ransakelse og beslag av varebeholdningen.

-Politiet har tatt beslag av alle våpnene i forretningen. Det er snakk om betydelig mengde våpen, våpendeler og ammunisjon. Våpnene skal registreres og kontrolleres opp mot våpenregisteret. Dersom det viser seg at privatpersoner hadde våpen innlevert hos forhandleren vil de kunne få disse utlevert etter at registeringen er utført. Dette vil kunne ta noe tid, så vi får komme tilbake til tidspunkt for utlevering når vi har fått mer oversikt over beholdningen, opplyser politibetjent 3 Torbjørn Holm.

Privatpersoner som har spørsmål  angående innleverte privateide våpen som er tatt i beslag, kan rettes til våpenkontoret i Finnmark tlf. 40 428 870