Det er NorSea som har tatt initiativ til øvelsen som skjer i uke 22, etter at selskapet ble med i et pilotprosjekt for utprøving av et beredskapssystem for krisehåndtering. Norsea er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur, havnetjenester, samt base- og logistikkløsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, offentlig virksomhet og andre maritime næringer.  Anlegget på Vestbase som Norsea eier omfatter hele tretten kaier og 570 000 kvadratmeter med anløp, verksted, lager og kontorer. Blant annet blir flytende naturgass levert fra anlegget.

- Vi setter stor pris på å ha fått med oss så godt som alle relevante offentlige aktører i gjennomføringen av denne øvelsen, sier Stian Gjertsen, HSE Manager i NorSea Logistics.

-  Dette er en spesiell trening for oss, med utstrakt samvirke på tvers av etater i tillegg til et nært samarbeid med private aktører og anlegget til NorSea på Vestbase, sier Frank Robert Alfredsen, områdesjef i Kristiansund HV-område. Han mener samvirketanken står sterkt i regionen og hevder at denne interessen og viljen til å øve sammen bidrar til økt beredskap for samfunnet som helhet: - Både Politiet, Heimevernet, Havnevesenet, Avinor, Kystverket og Kystvakten tar del i øvelsen, i tillegg til NorSea Logistics og en rekke samarbeidspartnere på Vestbase. Øvelsen har fått et stort og reelt omfang, der vi virkelig får testet ut hele samvirketankegangen i et relevant scenario, sier Alfredsen.

- I håndtering av akutte uønskede hendelser og i redningstjeneste har politiet ansvaret for å lede den umiddelbare organiseringen og koordineringen, forklarer øvingsleder Sigvart Sivertsen i Møre og Romsdal politidistrikt. - Samhandlingsøvelser som dette er med på å sikre oss at beredskapsressursene blir beredt til å takle situasjoner med reelt behov for en større innsats.

For å gi de som øver et best mulig treningsutbytte vil ikke initiativtaker til fullskalaøvelsen i NorSea avsløre detaljene i scenarioet som rulles ut under øvelsen.

- Hva som skal skje kan vi naturligvis ikke avsløre nå, men det handler om å teste hvordan vi responderer ved manipulasjon av forsyningslinjen med ulik grad av påvirkning. Med andre ord et scenario som ikke skal skje, men som vi må være forberedt på – spesielt kanskje i disse tider. Denne øvelsen vil være til stor hjelp for både oss og de offentlige aktørene til å være rustet om lignende hendelser faktisk skulle inntreffe i fremtiden, avslutter Stian Gjertsen i NorSea.