– I fjor ble det opprettet omtrent samme antall anmeldelser i politidistriktet som i 2020. At vi i fjor hadde en økning sammenlignet med 2021 kan ha sammenheng med at antall anmeldelser har vært påvirket av koronapandemien og tiltakene myndighetene iverksatte, sier politimester Hans Vik.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte straffesaker gikk ned årlig fra 2020 til 2022 etter å ha steget de fire foregående årene. Oppklaringsprosenten for straffesaker endte i 2022 på 40,5 prosent, mot 45 prosent i 2021.

– Lavere oppklaringsprosent kan skyldes økning i kategoriene skadeverk og vinning, som generelt har lav oppklaringsprosent, kommenterer Vik.

Flere trusler med kniv

Antall anmeldelser knyttet til vold økte med 299 saker i 2022, sammenlignet med året før. Dette henger etter all sannsynlighet sammen med gjenåpning av utelivet. Anmeldelser knyttet til vold er nå tilbake på samme nivå som i 2018. Politiet ser med bekymring på at økningen i stor grad gjelder de mest alvorlige voldssakene.

- Antall saker som omhandler trusler med kniv er nær doblet sammenlignet med 2018. Dette er en bekymringsfull utvikling. Vi ser at flertallet av disse hendelsene skjer i byene i distriktet, og at mange av anmeldelsene er knyttet opp mot helg. Det blir viktig å jobbe videre med forebyggende tiltak i disse områdene med mål om å snu trenden, sier politimesteren.

Distriktet registrerte en nedgang i anmeldte sedelighetslovbrudd i 2022. Det er likevel en økning i anmeldelser som gjelder seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år.

- Dette har vært og er blant de høyest prioriterte sakene hos politiet. Det er dedikerte ansatte med spesialkompetanse som jobber med, og følger opp sakene og de involverte, understreker politimesteren.

Fokus på ungdomskriminalitet

Det er stor oppmerksomhet rundt kriminalitet begått av barn og ungdom. Siden 2018 har det vært en synkende trend i antall registrerte lovbrudd, men dette endret seg fra 2021 til 2022. I fjor ble det registrert 1864 anmeldelser, mot 1751 i 2021.

– Vi jobber målrettet med forebygging av kriminalitet blant ungdom. Samtidig vet vi at det også er mørketall, og det er derfor utfordrende å konkludere med om utviklingen er reell. Her er det uansett viktig at vi jobber sammen med våre samarbeidspartnere, som kommunene, uteseksjonen og barnevernet, med fokus på at ungdom ikke begår kriminelle handlinger, sier politimesteren, og viser til at Politihøgskolens satsing på å styrke kompetansen på avhør av unge mistenkte også blir viktig.

- Barn og unge er sårbare under avhør, også de som har begått kriminelle handlinger. Økt kompetanse på dette området vil kunne bidra til å ivareta rettssikkerheten og menneskerettigheten til barna, fremhever Vik.

Innfrir saksbehandlingsfrist

Saksbehandlingstid som gjelder ungdom under 18 år er fastsatt ved lov. Som hovedregel skal både etterforskning gjennomføres og påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken.

– Dette har vært et mål politidistriktet har nådd gjennom de fleste år, med unntak av i 2018 og 2019. Ved årsslutt 2022 lå politidistriktet innenfor det lovpålagte kravet om 42 dagers saksbehandlingstid, og en oppklaringsprosent på 82,5 prosent, sier Hans Vik.

 

Rapport: 

Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling i Sør-Vest politidistrikt 2022.